Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ιστοσελίδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 7Ο/2021 ΕΩΣ 31/1/2022 ΜΕΛΕΤΗ ΕΑΠΔ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (E.E. 2016/679) και το Νόμο 4624/2019 (ΦΕΚ Α/ 137/29.08.2019).

 1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Ο Δήμος Παλλήνης που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής επί της οδού Ιθάκης, αριθ. 12, με Α.Φ.Μ.: 997606696 – Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής “ο Δήμος”), αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τις υποχρεώσεις του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και το Νόμο 4624/2019.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR) και το άρθρο 31 του Ν. 4624/2019, αλλά και την εκάστοτε ισχύουσα σχετική ελληνική νομοθεσία, σας ενημερώνει:

α) εν σχέσει με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που συλλέγει και επεξεργάζεται ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του,

β) τη νομική βάση για την επεξεργασία τους,

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας τους,

δ) τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί και τα προστατεύει και

ε) τις δυνατότητες και τα δικαιώματα που έχετε με βάση το πιο πάνω νομικό πλαίσιο.

1.2. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απευθύνεται σε οποιονδήποτε πολίτη συναλλάσσεται ή/και έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τον Δήμο Παλλήνης και τις Υπηρεσίες του, καθώς και στους απασχολούμενος ή στους ενδιαφερόμενους ν? απασχοληθούν σ? αυτόν και παρέχει ακριβή και εμπεριστατωμένη σχετική πληροφόρηση εν σχέσει με τα περιλαμβανόμενα ζητήματα. Επειδή η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιείται κατά διαστήματα και οποτεδήποτε προκειμένου να είναι πάντοτε ενημερωμένη και σύμφωνη με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις, παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε τακτικά την ιστοσελίδα μας https://www.pallini.gr/ προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Επίσης θα είναι διαθέσιμη και στα σημεία υποδοχής κοινού του Δήμου.

 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Στον όρο «δημόσιος φορέας»,σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 4624/2019 περιλαμβάνονται: οι δημόσιες αρχές, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις αυτών, οι κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή η διοίκησή τους ορίζεται από αυτό.

2.1. Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», σύμφωνα με το Άρθρο 4§1 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα». Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

2.2. Ο όρος «επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το Άρθρο 4§2 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (GDPR), αναφέρεται σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

2.3. Ο όρος «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Άρθρο 4§7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (GDPR), αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

2.4. Ο όρος «εκτελών την επεξεργασία» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Άρθρο 4§8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΔΠ ή GDPR), αναφέρεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό που υπευθύνου επεξεργασίας.

2.5. Ο όρος «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 4§11 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR), αναφέρεται σε κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού που το αφορούν.

 1. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΩΣ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ»

3.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σύνολο των επεξεργασιών που διενεργούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου είναι ο Δήμος Παλλήνης, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης), όπως νόμιμα εκπροσωπείται (κατά τον ορισμό του άρθρου 4 αρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). Ο Δήμος Παλλήνης καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων από τις ανωτέρω υπηρεσίες.

3.2. Οι εργαζόμενοι, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στις ανωτέρω υπηρεσίες του Δήμου Παλλήνης που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι «πρόσωπα που ενεργούν υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας» (κατά τον ορισμό του άρθρου 29 του Γ.Κ.Π.Δ.)

3.3. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι «εκτελούντες την επεξεργασία» (κατά τον ορισμό του άρθρου 4 αρ. 8 του Γ.Κ.Π.Δ.).

 1. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Οι δημόσιοι φορείς, όπως εν προκειμένω ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4624/2019, επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί.

4.1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τον Δήμο Παλλήνης επιτρέπεται μόνον εφόσον προβλέπεται από σχετικές διατάξεις, στις ακόλουθες περιπτώσεις.

4.2. Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ? αίτηση του υποκειμένου πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 6 περ. β? Γ.Κ.Π.Δ.)

4.3. Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του Δήμου με  έννομη υποχρέωσή του. Κατά κύριο λόγο, ο Δήμος επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι υποχρεωμένος να επεξεργάζεται για να ασκήσει τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία αρμοδιότητές του (άρθρο 6 περ. γ? Γ.Κ.Π.Δ.). Όλες οι αρμοδιότητες που προβλέπονται ήδη από την νομοθεσία για τον Δήμο, εξακολουθούν να ασκούνται με νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων την διάταξη που ήδη τις προβλέπει.

4.4. Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου (άρθρο 6 περ. δ Γ.Κ.Π.Δ.)

4.5. Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Δήμο (άρθρο 6 περ. ε Γ.Κ.Π.Δ.)

4.6. Κατ? αρχήν δεν επιτρέπεται επεξεργασία από τον Δήμο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων. Τέτοια συγκατάθεση δεν νοείται να παρέχει ο πολίτης στον Δήμο. Οι πολίτες – υποκείμενα που παρέχουν τα δεδομένα τους για να ασκήσουν δικαιώματα ή να απολαύσουν παροχές από τον Δήμο, δεν το πράττουν στην βάση της συγκατάθεσή τους, αλλά στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Δήμου για ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, κατόπιν βεβαίως προηγούμενης ενημέρωσης των πολιτών.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις που μια υπηρεσία του Δήμου παρέχεται στον πολίτη ως «υπηρεσία προστιθέμενης αξίας», δηλαδή ο πολίτης μπορεί να την απολαύσει στην συμβατική της μορφή χωρίς συγκατάθεση ή και χωρίς καν να δώσει προσωπικά δεδομένα, αλλά η επιπρόσθετη αξία συνίσταται στην δυνατότητα ηλεκτρονικής ενεργοποίησης ή και παρακολούθησης, σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επί τη βάσει της «συγκατάθεσης».

4.5. Δεν νοείται επεξεργασία δεδομένων από τον Δήμο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βασίζεται σε «έννομο συμφέρον» που υπερέχει των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου (άρθρο 6 Γ.Κ.Π.Δ.)

 1. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

5.1. Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Δήμου Παλλήνης, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τους όρους υπό τους οποίους ο Δήμος επεξεργάζεται τα δεδομένα που τα αφορούν (άρθρα 12,13 Γ.Κ.Π.Δ. και άρθρα 31, 32 Ν. 4624/2019)

5.2. Στην περίπτωση που ο Δήμος συλλέγει δεδομένα από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, όπως π.χ. όταν το υποκείμενο του υποβάλλει μια αίτηση ή διαθέτει τα στοιχεία του για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια δημοτική υπηρεσία ή παροχή ή να ασκήσει κάποιο σχετικό δικαίωμα, η δημοτική υπηρεσία παρέχει τις εξής πληροφορίες στο υποκείμενο των δεδομένων, με ευδιάκριτη σήμανση στο ίδιο το έντυπο της αίτησης ή στην ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας του πολίτη με την υπηρεσία:

α) Την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας,

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση,

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία,

δ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν,

ε) κατά περίπτωση, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν,

στ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

ζ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων,

η) όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση, την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,

θ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

ι) κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών,

ια) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

5.2.1. Ο Δήμος Παλλήνης δεν έχει υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, όταν η παροχή των πληροφοριών σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία θα έθετε σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του Δήμου με την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) του ΓΚΠΔ, και το συμφέρον του Δήμου να μην παράσχει τις πληροφορίες, υπερτερεί του συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων. (άρθρο 31 παρ. 1β? Ν. 4624/2019). Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Παλλήνης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στο κοινό των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του ΓΚΠΔ σε ακριβή, διαφανή, κατανοητή και ευχερώς προσβάσιμη μορφή, σε σαφή και απλή γλώσσα. Ο Δήμος Παλλήνης δηλώνει γραπτώς τους λόγους για τους οποίους απέφυγε να παράσχει πληροφορίες. Τα ανωτέρω εδάφια δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η παροχή των πληροφοριών σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία α) θα παρεμπόδιζε τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων και το συμφέρον του Δήμου Παλλήνης να μην παράσχει πληροφορίες υπερτερεί του συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων, ή β) θα έθετε σε κίνδυνο την εμπιστευτική διαβίβαση δεδομένων σε δημόσιους φορείς (άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4624/2019).

5.3. Στην περίπτωση που ο Δήμος συλλέγει δεδομένα από άλλες πηγές και όχι από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες – εκτός αν η συλλογή τους προβλέπεται ρητά στην νομοθεσία, οπότε δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί στην σχετική ενημέρωση του υποκειμένου – περί:

α) Την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας,

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση,

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία,

δ) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδεχομένως,

στ) κατά περίπτωση, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν,

ζ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω χρονικό διάστημα,

η) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων και δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων,

θ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση, την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,

ι) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

ια) την πηγή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, ανάλογα με την περίπτωση, εάν τα δεδομένα προήλθαν από πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό,

ιβ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

5.3.1. Η ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης του υποκειμένου των δικαιωμάτων από το Δήμο Παλλήνης δεν υφίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 α? του Ν. 4624/2019, στην περίπτωση που:

αα) θα έθετε σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του Δήμου, με την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) του ΓΚΠΔ, ή

ββ) θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια ασφάλεια·

και συνεπώς, το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων για τη χορήγηση των πληροφοριών υποχωρεί.

Εφόσον δεν παρέχονται πληροφορίες στο υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο Δήμος Παλλήνης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στο κοινό των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 του ΓΚΠΔ σε ακριβή, διαφανή, κατανοητή και ευχερώς προσβάσιμη μορφή, σε σαφή και απλή γλώσσα. Ο Δήμος Παλλήνης δηλώνει γραπτώς τους λόγους για τους οποίους απέφυγε να παράσχει πληροφορίες.

5.4. Ο Δήμος υποχρεούται να διαθέσει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα παρακάτω δικαιώματα στο υποκείμενο των δεδομένων εντός μηνός από την παραλαβή προηγούμενου σχετικού αιτήματος. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον τούτο απαιτείται λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Ο Δήμος ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται με τα ίδια ηλεκτρονικά μέσα.

 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

6.1. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσωπικής φύσης. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας.

6.2. Επίσης, ο Δήμος Παλλήνης διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy).

6.3. Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας και το  e-mail σας.

6.4. Επίσης, μέσω του site www.pallini.gr  ή απευθείας έχετε τη δυνατότητα να  κάνετε χρήση της πλατφόρμας  www.energos-politis.gr

6.5. Η πλατφόρμα  www.energos-politis.gr  χρησιμοποιώντας τελευταία τεχνολογία επιτρέπει στον πολίτη να ενημερώνει άμεσα, εύκολα και με λεπτομέρεια την Δημοτική Αρχή για προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά στην περιφέρειά της, με την υποβολή σχετικής αναφοράς.

6.6. Η συμμετοχή στην πλατφόρμα είναι ελεύθερη για όλους, δήμους και πολίτες, στα πλαίσια της ορθής και μη κερδοσκοπικής χρήσης.

6.7. Η πλατφόρμα ως υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, σας ερωτά να συναινέσετε  για τον εντοπισμό της φυσικής σας θέσης

6.8. Επίσης, μέσω του site www.pallini.gr είναι δυνατό να δημιουργούνται ειδικές καμπάνιες, ως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως αυτή που αφορά την ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

6.9. Με τη χρήση της ως άνω πλατφόρμας οδηγήστε σε Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπου καλείστε να συμπληρώσετε στοιχεία όπως:

Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Οδός, Αριθμός, Δημοτική  Ενότητα

 6.10. Ωστόσο, στην ως άνω Φόρμα, ως υπηρεσία προστιθέμενης αξίας σας ζητείτε η συναίνεση σας στη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Παλλήνης, με σκοπό τη σύνταξη και υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. για τη μελέτη επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή σας (εντός των ορίων του Δήμου Παλλήνης).

 1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

6.1. Το υποκείμενο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του οποίου υφίστανται επεξεργασία, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το αν και κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία ή όχι. Στην περίπτωση που πράγματι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο υφίστανται επεξεργασία, τότε το υποκείμενο έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και συγκεκριμένα στις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Τους σκοπούς της επεξεργασίας,

β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,

δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,

ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους,

η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 Γ.Κ.Π.Δ. και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

6.1.1. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον και κατά τις οποίες η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς επιστημονική ή ιστορικής έρευνας ή συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων, δεν ισχύει το δικαίωμα πρόσβασης όταν:

α) το υποκείμενο των δεδομένων δεν ενημερώνεται για την επεξεργασία διότι η παροχή των πληροφοριών στην περίπτωση των δημοσίων φορέων θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία και όταν ο αρμόδιος δημόσιος φορέας έχει προσδιορίσει στο Δήμο, ότι η δημοσιοποίηση των δεδομένων θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική άμυνα, την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια, στην περίπτωση της επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου, δεν απαιτείται προσδιορισμός.

β) τα δεδομένα: αα) καταγράφηκαν μόνο επειδή δεν μπορούν να διαγραφούν λόγω νομικών ή κανονιστικών διατάξεων υποχρέωσης διατήρησής τους, ή
ββ) εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς προστασίας ή ελέγχου των δεδομένων, και η παροχή πληροφοριών θα απαιτούσε δυσανάλογη προσπάθεια και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθιστούν αδύνατη την επεξεργασία για άλλους σκοπούς.

6.1.2. Η άρνηση της παροχής πληροφοριών πρέπει να αιτιολογείται στο υποκείμενο των δεδομένων, εκτός εάν μέσω της γνωστοποίησης των πραγματικών και νομικών λόγων στους οποίους βασίζεται η άρνηση θα ετίθετο σε κίνδυνο ο σκοπός που επιδιώκεται με την άρνηση παροχής των πληροφοριών. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται με σκοπό την παροχή πληροφοριών στο υποκείμενο των δεδομένων και για την προετοιμασία αυτής της παροχής μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για τον σκοπό αυτόν και για σκοπούς της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία για άλλους σκοπούς περιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

6.1.3. Το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν υποβάλλονται ούτε σε αυτοματοποιημένη ούτε σε μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία από δημόσια αρχή, και αποθηκεύονται σε σύστημα αρχειοθέτησης, υφίσταται μόνο, εάν το υποκείμενο των δεδομένων παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν την ανάκτηση των δεδομένων και η προσπάθεια που απαιτείται για την παροχή των πληροφοριών δεν είναι δυσανάλογη προς το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων για ενημέρωση.

6.1.4. Το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ δεν ισχύει, στον βαθμό που μέσω της ενημέρωσης θα αποκαλύπτονταν πληροφορίες, οι οποίες σύμφωνα με διάταξη νόμου ή λόγω της φύσης τους, ιδίως λόγω των υπέρτερων έννομων συμφερόντων τρίτου, πρέπει να παραμείνουν απόρρητες.

6.2. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 σχετικά με τη διαβίβαση.

6.3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.

6.4. Το δικαίωμα να λαμβάνεται αντίγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 6.3 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

6.5. Ο χώρος φιλοξενίας (data center) όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα υποκείμενα συλλέγονται από την Ιστοσελίδα βρίσκονται σε server του Δήμου Παλλήνης και τα αντίγραφα ασφαλείας φυλάσσονται στο Δήμο Παλλήνης. Ο χώρος φιλοξενίας (data center) όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα υποκείμενα που συλλέγονται από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτημάτων Pallini reports βρίσκονται σε server στην Ελλάδα και τα αντίγραφα ασφαλείας φυλάσσονται από την εταιρεία που την φιλοξενεί.

6.6. Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα υποκείμενα καθορίζεται ως εξής:

Στην περίπτωση που συμπληρωθεί από το υποκείμενο η φόρμα επικοινωνίας ή γραφτεί στο ενημερωτικό δελτίο του Δήμου, τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται μέχρι, με σχετικό αίτημα/email, να ζητηθεί από το υποκείμενο η διαγραφή τους.

Στην περίπτωση που το υποκείμενο κάνει χρήση της πλατφόρμας  www.energos-politis.gr  τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται μέχρι, με σχετικό αίτημα/email, να ζητηθεί από το υποκείμενο η διαγραφή τους.

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την εκάστοτε νομική-φορολογική υποχρέωση  εξ αιτίας της οποίας ο Δήμος συλλέγει και διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων (εφόσον υπάρχει), τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται.

 1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

 1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ («ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ»)

8.1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

α) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 Γ.Κ.Π.Δ. (επεξεργασία για σκοπούς ενάσκησης καθήκοντος που αφορά το δημόσιο συμφέρον ή ενάσκηση δημόσιας εξουσίας) και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 Γ.Κ.Π.Δ. (απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών),

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,

στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών με συγκατάθεση από παιδί.

8.2. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 8.1 να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8.3. Οι παράγραφοι 8.1 και 8.2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη:

α) Για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,

β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,

γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3 Γ.Κ.Π.Δ.,

δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 Γ.Κ.Π.Δ, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή

ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

8.4. Αν η διαγραφή σε περίπτωση μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας λόγω της ιδιαίτερης φύσης της αποθήκευσης δεν είναι δυνατή ή είναι δυνατή μόνο με δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια και το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων για τη διαγραφή δεν θεωρείται σημαντικό, δεν υφίσταται το δικαίωμα του υποκειμένου και η υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή, η διαγραφή αντικαθίσταται από τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ. Τα ανωτέρω εδάφια δεν εφαρμόζονται, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.  Εκτός από το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, η ανωτέρω παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, εάν η διαγραφή θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις νόμιμες ή συμβατικές περιόδους διατήρησης.

 1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

9.1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

α) Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 Γ.Κ.Π.Δ., εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

9.2. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 9.1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

9.3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

 1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν:

α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) Γ.Κ.Π.Δ. και

β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

10.2. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 10.1, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητά την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

10.3. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 10.1 του παρόντος άρθρου ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17 Γ.Κ.Π.Δ. (δικαίωμα διαγραφής). Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

10.4. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 10.1 δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

 1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

11.1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Γ.Κ.Π.Δ., περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

11.2. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.

11.3. Όταν τα υποκείμενα των δεδομένων αντιτίθενται στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

11.4. Το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, το δικαίωμα που αναφέρεται στις παραγράφους 11.1 και 11.2 επισημαίνεται ρητώς στο υποκείμενο των δεδομένων και περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

11.5. Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

11.6. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς κατά το άρθρο 89 παράγραφος 1 Γ.Κ.Π.Δ., το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

11.6.1. Το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ δεν εφαρμόζεται έναντι δημόσιου φορέα, εάν υπάρχει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον για την επεξεργασία, το οποίο υπερτερεί των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή διάταξη νόμου υποχρεώνει τη διενέργεια της επεξεργασίας.

 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

12.1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

12.2. Η παράγραφος 12.1 δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση:

α) Είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων,

β) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή

γ) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

12.3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 12.2. στοιχεία α) και γ), ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

12.4. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 12.2 δεν βασίζονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 Γ.Κ.Π.Δ., εκτός αν ισχύει το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή ζ) Γ.Κ.Π.Δ. και αν υφίστανται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του  υποκειμένου των δεδομένων.

 1. ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

13.1. Ο Δήμος Παλλήνης τηρεί «Αρχείο των δραστηριοτήτων της επεξεργασίας». Σε αυτό καταγράφεται κάθε ιδιαίτερη περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων, υπό τους όρους του άρθρου 30 του Γ.Κ.Π.Δ. Το «Αρχείο των δραστηριοτήτων της επεξεργασίας» τηρείται στην Διεύθυνση Πληροφορικής του Δήμου.

13.2. Όταν μία υπηρεσία του Δήμου προτίθεται να εκκινήσει την διενέργεια μιας νέας επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με οποιαδήποτε νομική βάση, υποχρεούται να φροντίζει για την σχετική επικαιροποίηση του «Αρχείου των δραστηριοτήτων της επεξεργασίας». Συγκεκριμένα, υποχρεούται να υποβάλλει έγγραφο με τα εξής στοιχεία:

α) Την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας και, κατά περίπτωση, του από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων,

β) τους σκοπούς της επεξεργασίας,

γ) περιγραφή των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

δ) τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων των αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,

ε) όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, της τεκμηρίωσης των κατάλληλων εγγυήσεων,

στ) όπου είναι δυνατό, τις προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής των διάφορων κατηγοριών δεδομένων,

ζ) όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του Γ.Κ.Π.Δ.

 1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

14.1. Ως «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», νοείται η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία (άρθρο 4 αρ. 12 του Γ.Κ.Π.Δ.).

Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Όταν η γνωστοποίηση στην Αρχή δεν πραγματοποιείται εντός 72 ωρών, συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την καθυστέρηση. Κάθε πρόσωπο που απασχολείται στον Δήμο, εφόσον διαπιστώσει τέτοια παραβίαση οφείλει αμελλητί να την γνωστοποιήσει στον Υπεύθυνο Προστασίας και στην Διεύθυνση Πληροφορικής. Ο Υπεύθυνος Προστασίας σε άμεση συνεννόηση και επικοινωνία με την Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδιος για την γνωστοποίηση της παραβίασης στην Αρχή.

14.2. Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας αμελλητί, μόλις αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

14.3. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 14.1 κατ’ ελάχιστο:

α) Περιγράφει τη φύση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατό, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) ανακοινώνει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή άλλου σημείου επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες,

γ) περιγράφει τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

δ) περιγράφει τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα προς λήψη μέτρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και, όπου ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της.

14.4. Σε περίπτωση που και εφόσον δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν οι πληροφορίες ταυτόχρονα, μπορούν να παρέχονται σταδιακά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

14.5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συνίστανται στα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα. Η εν λόγω τεκμηρίωση επιτρέπει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να επαληθεύει τη συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο.

14.6. Tο άρθρο αυτό εφαρμόζεται με λήψη υπόψη των «Κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του Κανονισμού 2016/679» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για την Προστασία των Δεδομένων (εκδόθηκε 3.10.2017, αναθεωρήθηκε και εκδόθηκε στις 6.2.2018).

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

15.1. Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων.

15.2. Στην ανακοίνωση στο υποκείμενο των δεδομένων η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 15.1 του παρόντος άρθρου περιγράφεται με σαφήνεια η φύση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιέχονται τουλάχιστον οι πληροφορίες και τα μέτρα  που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ) Γ.Κ.Π.Δ.

15.3. Η ανακοίνωση στο υποκείμενο των δεδομένων η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 15.1 δεν απαιτείται, εάν πληρείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφάρμοσε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, και τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν στα επηρεαζόμενα από την παραβίαση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κυρίως μέτρα που καθιστούν μη κατανοητά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε όσους δεν διαθέτουν άδεια πρόσβασης σε αυτά, όπως η κρυπτογράφηση,

β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας έλαβε στη συνέχεια μέτρα που διασφαλίζουν ότι δεν είναι πλέον πιθανό να προκύψει ο αναφερόμενος στην παράγραφο 1 υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων,

γ) προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται αντ’ αυτής δημόσια ανακοίνωση ή υπάρχει παρόμοιο μέτρο με το οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων  ενημερώνονται με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο.

15.4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει ήδη ανακοινώσει την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, η εποπτική αρχή μπορεί, έχοντας εξετάσει την πιθανότητα επέλευσης υψηλού κινδύνου από την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να του ζητήσει να το πράξει ή μπορεί να αποφασίσει ότι πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

15.5. Tο άρθρο αυτό εφαρμόζεται με λήψη υπόψη των ?Κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του Κανονισμού 2016/679? του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για την Προστασία των Δεδομένων (εκδόθηκε 3.10.2017, αναθεωρήθηκε και εκδόθηκε στις 6.2.2018.

15.6. Η υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ, εκτός από την αναφερόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 34 του ΓΚΠΔ εξαίρεση, δεν ισχύει στον βαθμό που μέσω της γνωστοποίησης θα αποκαλύπτονταν πληροφορίες, οι οποίες σύμφωνα με διάταξη νόμου ή λόγω της φύσης τους, ιδίως λόγω των υπέρτερων έννομων συμφερόντων τρίτου, πρέπει να παραμείνουν απόρρητες. Κατά παρέκκλιση από το προηγούμενο εδάφιο το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ να ενημερώνεται, όταν τα συμφέροντά του, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις επαπειλούμενες ζημιές, υπερτερούν του συμφέροντος διατήρησης του απορρήτου.

 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

16.1. Όταν πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά ένα είδος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως με χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. λογισμικό, λειτουργία καμερών) και συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, η δημοτική υπηρεσία ενημερώνει την Διεύθυνση Πληροφορικής και τον Υπεύθυνο Προστασίας. Ο Δήμος δια τον αρμοδίων οργάνων του διενεργεί κατ? αρθρο 35 Γ.Κ.Π.Δ., πριν από την επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε μία εκτίμηση μπορεί να εξετάζεται ένα σύνολο παρόμοιων πράξεων επεξεργασίας οι οποίες ενέχουν παρόμοιους υψηλούς κινδύνους.

16.2. Ο Δήμος ζητεί τη γνώμη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, κατά τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων.

16.3. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων απαιτείται ιδίως στην περίπτωση:

α) Συστηματικής και εκτενούς αξιολόγησης προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα, η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και στην οποία βασίζονται αποφάσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα σχετικά με το φυσικό πρόσωπο ή ομοίως επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό πρόσωπο,

β) μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 Γ.Κ.Π.Δ. ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 Γ.Κ.Π.Δ. ή

γ) συστηματικής παρακολούθησης δημοσίως προσβάσιμου χώρου σε μεγάλη κλίμακα.

16.4. Η εκτίμηση περιέχει τουλάχιστον:

α) Συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών της επεξεργασίας, περιλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας,

β) εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας σε συνάρτηση με τους σκοπούς,

γ) εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και

 δ) τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων, των μέτρων και μηχανισμών ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων.

16.5. Ο Δήμος ζητεί δια του Υπευθύνου Προστασίας τη γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πριν από την επεξεργασία, όταν η δυνάμει του παρόντος άρθρου και του άρθρου 35 Γ.Κ.Π.Δ. εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων υποδεικνύει ότι η επεξεργασία θα προκαλούσε υψηλό κίνδυνο ελλείψει μέτρων μετριασμού του κινδύνου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

17.1. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο Δήμος εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:

α) Της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,

γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος,

δ) διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.

17.2. Κατά την εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

17.3. Ο Δήμος λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους. Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται προσβάσιμα χωρίς την παρέμβαση του φυσικού προσώπου σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ? ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στέλνοντας email στο dpo@pallini.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση του Δήμου Παλλήνης, οδός Ιθάκης, αριθ. 12 Γέρακας Αττικής.

Στο Δήμο Παλλήνης λειτουργεί Τμήμα για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα. Για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ. μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτό στέλνοντας email στη διεύθυνση dpo@pallini.gr ή με αποστολή εντύπου στην ταχυδρομική διεύθυνση του Δήμου Παλλήνης, οδός Ιθάκης, αριθ. 12, Γέρακας Αττικής, υπόψιν του Τμήματος Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις [28.01.2020].

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email είτε ταχυδρομικές επιστολές προκειμένου να σας υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά, για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ι. Ο Δήμος Παλλήνης, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συμμορφούμενος προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)), τον Ν. 4623/2019, την Οδηγία 1/2011 «Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), καθώς και των λοιπών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και υποδείξεων της ως άνω Αρχής, σχετικά με τα Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης. ενημερώνει δια της παρούσας Πολιτικής για τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) στις δημοτικές εγκαταστάσεις και στα δημοτικά του κτίρια.Ορίζει επίσης τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που βιντεοσκοπούνται από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος.

ΙΙ. Ειδικώς διευκρινίζεται με την παρούσα ότι στους βιντεοσκοπούμενους χώρους έχουν αναρτηθεί ειδικές σημάνσεις (ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες ανάλογου μεγέθους με τους χώρους σύμφωνα με την υπ? αριθμόν 2/2020 σύσταση της Αρχής), οι οποίες παρέχουν την απαιτούμενη ενημέρωση σε πρώτο επίπεδο για τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων τους μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και η παρούσα αποτελεί την αναλυτικότερη σχετικά ενημέρωση αυτών σε δεύτερο επίπεδο πληροφόρησης.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ:

Ως «Συστήμα Βιντεοεπιτήρησης» σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 1/2011 νοείται κάθε «σύστημα συνεχώς εγκατεστημένο σε ένα χώρο που λειτουργεί συνέχεια ή σε τακτά χρονικά διαστήματα και έχει τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης σήματος εικόνας/ή και ήχου από τον χώρο αυτό προς έναν περιορισμένο αριθμό οθονών προβολής/ή και μηχανημάτων καταγραφής. Η μετάδοση της εικόνας μπορεί να γίνεται με απευθείας σύνδεση της κάμερας στη οθόνη προβολής ή/και στο μηχάνημα καταγραφής ή μέσω εσωτερικού δικτύου ή μέσω διαδικτύου για περιορισμένο όμως αριθμό νομιμοποιούμενων προς τούτο αποδεκτών»

«Πολιτική Βιντεοεπιτήρησης»: είναι η παρούσα «Πολιτική του Δήμου Παλλήνης, αναφορικά με τη λειτουργία «Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης»

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: είναι οΔήμος Παλλήνης, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης), που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής επί της οδού Ιθάκης αρ. 12.Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ 2016/679, το Ν. 4624/2019 και τις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

«Εκτελών την Επεξεργασία»: Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με το δ.τ. «STARGUARD Ε.Π.Ε», με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Αναγεννήσεως αρ. 50.

«Αρχή»: είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία μπορείτε να αποστέλλετε τα αιτήματά σας ενώπιον της Αρχής είναι η εξής: https://www.dpa.gr/, ενώ ο τηλεφωνικός της αριθμός είναι: 210 64 75 600.

«Πρώτο Επίπεδο Ενημέρωσης»: συνιστούν οι αναρτημένες προειδοποιητικές πινακίδες σήμανσης με εικονίδια, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλα σημεία και παρέχουν τις πλέον σημαντικές πληροφορίες για το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας), τους σκοπούς επεξεργασίας, τις ώρες λειτουργίας του κλπ.

«Δεύτερο Επίπεδο Ενημέρωσης»: είναι ο αναλυτικός τρόπος που έχει επιλέξει ο Δήμος Παλλήνης, κατόπιν και των σχετικών οδηγιών της Αρχής, προκειμένου να ικανοποιήσει το δικαίωμα των υποκειμένων να ενημερωθούν για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης.

«Υλικό»: είναι το σύνολο των εικόνων που συλλέγονται από τις κάμερες του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης και αποθηκεύονται μέσω του καταγραφικού του Συστήματος, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Το Υλικό διατηρείται αποθηκευμένο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ως αυτό ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Βιντεοεπιτήρησης.

«Συμβάν»:είναι το πραγματικό περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί μέσω του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης και αφορά σε τέλεση παράνομης ή/και αξιόποινης πράξης σε βάρος της περιουσίας του Δήμου Παλλήνης, ή/και οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού.

 1. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Ο Δήμος Παλλήνης επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εικόνας (δεδομένα βιντεοεπιτήρησης), στα πλαίσια της νόμιμης υποχρέωσης και αρμοδιότητάς του περί ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών, περί διαφύλαξης και προστασίας της κινητής και ακίνητης δημοτικής περιουσίας του (δημοτικές παιδικές χαρές, δημοτικά κοιμητήρια κλπ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), καθώς και στα πλαίσια της νόμιμης υποχρέωσης και αρμοδιότητάς του περί φύλαξης και προστασίας των σχολικών κτιρίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 204 παρ. 8 του Ν. 4610/2019.

3.ΣΚΟΠΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ:

3.1. Ο Δήμος Παλλήνης έχει εγκαταστήσει Συστήμα Βιντεοεπιτήρησης στις δημοτικές εγκαταστάσεις και στα δημοτικά κτίρια αυτού προς το σκοπό ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών (του προσωπικού του που απασχολείται στο Δημαρχείο, στα δημοτικά καταστήματα, των επισκεπτών και δημοτών), καθώς και προς το σκοπό διαφύλαξης και προστασίας της κινητής και ακίνητης δημοτικής περιουσίας και δημοτικής ιδιοκτησίας του.

3.2. Ρητώς διευκρινίζεται δια της παρούσας ότι το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης δε χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3.3. Η εγκατάσταση του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης κρίθηκε απολύτως αναγκαία και απαραίτητη λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη της πληθώρας των καταγραφέντων περιστατικών παραβιάσεων, κλοπών, βανδαλισμών, επιθέσεων, πυρκαγιών και καταστροφών των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και της έλλειψης δημοτικής αστυνομίας, και φυλάκων. Σταθμίζοντας τα συμφέροντα που διακυβεύονται, ο Δήμος Παλλήνης κατέληξε ότι το υφιστάμενο Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης, το οποίο έχει εγκατασταθεί κατά την αρχή της αναλογικότητας, εξακολουθεί να είναι απολύτως απαραίτητο και το επιδιωκόμενο επίπεδο ασφαλείας και προστασίας προσώπων και αγαθών, στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.

 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

4.1. Το Συστήμα Βιντεοεπιτήρησης που έχει εγκατασταθεί στις δημοτικές εγκαταστάσεις και στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Παλλήνης, συλλέγει αποκλειστικά και μόνον δεδομένα εικόνας και λειτουργεί αποκλειστικά και μόνον κατά τις νυχτερινές ώρες, και συγκεκριμένα από τις 22.30 μ.μ. μέχρις και τις 07.00 π.μ., δηλαδή εκτός του συνήθους ωραρίου και κατά τις ώρες μη λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων, πλην του Δημαρχιακού Μεγάρου η λειτουργία του οποίου είναι 24ωρη.

4.2. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος του δημαρχιακού μεγάρου και των δημοτικών καταστημάτων δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εργασίας του προσωπικού, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

 1. ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

5.1. Το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης των δημοτικών εγκαταστάσεων και δημοτικών κτιρίων αποτελείται από καταγραφικά μηχανήματα και κάμερες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά των κτιρίων και θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνον κατά τις νυχτερινές ώρες, και συγκεκριμένα από τις 22.30 μ.μ. μέχρις και τις 07.00 π.μ., επτά (7) ημέρες την εβδομάδα , πλην του Δημαρχιακού Μεγάρου η λειτουργία του οποίου είναι 24ωρη. Τα σημεία τοποθέτησής τους επελέγησαν προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται στους ελάχιστους χώρους που έχουν σημασία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της βιντεοεπιτήρησης, δηλαδή την ασφάλεια των προσώπων, της προστασίας της υγείας και της περιουσίας του Δήμου Παλλήνης.

5.2. Το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης καταγράφει:

(α) την κίνηση στον επιτηρούμενο χώρο,

(β) την ημερομηνία και την ώρα της εν λόγω καταγραφής. Οι λήψεις από τις κάμερες του Συστήματος είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο.

5.3. Για τη μέγιστη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο Δήμος Παλλήνης έχει μεριμνήσει ώστε το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης:

 • να μη διαθέτει μικρόφωνα και, ως εκ τούτου, να μη λαμβάνει, επεξεργάζεται, ή μεταδίδει δεδομένα ήχου,
 • να μην προβαίνει σε επεξεργασία εικόνων μέσω, ενδεικτικά, τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπων, μεγέθυνσης, ειδικής στόχευσης, ευρετηρίαση, ανάλυση ειδικών χαρακτηριστικών και
 • να μη μεταδίδει δεδομένα απευθείας στο διαδίκτυο,
 • οι κάμερες του Συστήματος να είναι σταθερές και να μην έχουν τη δυνατότητα στρέψης και εστίασης («zoom»),
 • η πρόσβαση στο Υλικό του Συστήματος να είναι περιορισμένη και να πραγματοποιείται μόνο από προκαθορισμένο αριθμό καταρτισμένων χειριστών, κατόπιν εισαγωγής συγκεκριμένων διαπιστευτηρίων (διαβαθμισμένη),
 • η διάρκεια αποθήκευσης του Υλικού στο Σύστημα, να μην υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 8 της υπ? αριθμόν 1/2011 Οδηγίας της Αρχής.
 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, ο Δήμος Παλλήνης έχει λάβει πλήθος τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, προκειμένου να επιτύχει την ασφάλεια του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης. Ειδικότερα, έχει μεριμνήσει ώστε:

 • να χρησιμοποιεί σύστημα ελέγχου πρόσβασης (AccessControl) στον κεντρικό χώρο ελέγχου του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης, όπου φυλάσσεται και το καταγεγραμμένο Υλικό, να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένα από το Δήμο Παλλήνης και ειδικά εκπαιδευμένα πρόσωπα, προκειμένου να αποτρέπεται οποιαδήποτε παράνομη ή αυθαίρετη πρόσβαση, αλλοίωση, διαγραφή των δεδομένων ή η κλοπή του καταγραφικού μηχανήματος,
 • ο χώρος όπου είναι εγκατεστημένο το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης να μην είναι εύκολα προσβάσιμος, να ηλεκτροδοτείται αδιαλείπτως και να προστατεύεται από σύστημα πυρόσβεσης και συναγερμού,
 • οι οθόνες προβολής του Συστήματος να είναι αριθμητικά περιορισμένες, ώστε να αποφεύγεται η αλόγιστη χρήση τους,
 • να διενεργούνται συχνοί επιτόπιοι έλεγχοι για την αποτροπή οποιασδήποτε αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στο Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης,
 • τα δεδομένα να μην κοινοποιούνται ή να διαβιβάζονται σε τρίτους πλην της εταιρείας φύλαξης «STARGUARD ΕΠΕ» ως εκτελούσα την επεξεργασία. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ επιτρέπεται η διαβίβαση στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης αξιόποινης πράξης.
 1. ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

7.1. Ο Δήμος Παλλήνης έχει τοποθετήσει σταθερές κάμερες σε δημοτικές παιδικές χαρές, δημοτικά κοιμητήρια, αντλιοστάσια – δεξαμενές, δημοτικά ιατρεία, δημοτικά σχολεία, κοινωφελείς επιχειρήσεις (κολυμβητήριο, πολιτιστικά κέντρα), ΚΕΠ, καθώς και σε δημοτικά γραφεία και καταστήματα (Δημαρχιακό Μέγαρο, Κοινοτικά καταστήματα, γραφεία κοινωνικής πρόνοιας). 

7.2. Η λειτουργία των καμερών τόσο σε ώρες μη λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων όσο και σε ώρες μη εργάσιμες εξασφαλίζει την αυξημένη προστασία αυτών, κατά τη διάρκεια της νύκτας και των αργιών, οπότε και οι κίνδυνοι τέλεσης παράνομων πράξεων είναι αυξημένοι.

7.3. Ο Δήμος Παλλήνης για να επιτύχει τον επιδιωκόμενο σκοπό έχει εγκαταστήσει τον μικρότερο δυνατό αριθμό καμερών. Οι δε κάμερες έχουν τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνουν εικόνα καταρχήν από τα προστατευόμενα αγαθά και όχι από τα διερχόμενα πρόσωπα.

7.4. Περαιτέρω, η λήψη εικόνας από τους χώρους των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων είναι η ελάχιστη δυνατή. Το πεδίο εμβέλειας των καμερών περιορίζεται στους χώρους εισόδου/εξόδου αυτών και στους αύλειους χώρους (προαύλεια). Σε καμία περίπτωση δε λαμβάνονται δεδομένα από:

 • τους παρακείμενους δημόσιους δρόμους και τα πεζοδρόμια,
 • γειτονικά κτίρια (οποιασδήποτε φύσεως και χρήσης),
 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

8.1. Το Υλικό που συλλέγουν οι κάμερες του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης είναι προσβάσιμο μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό του εκτελούντα την επεξεργασία που έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και είναι επιφορτισμένος με την ασφάλεια των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων δυνάμει έγγραφης σύμβασης, στην οποία περιλαμβάνονται ειδικές ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας προς το σκοπό ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων.

8.2. Το Υλικό δε διαβιβάζεται σε τρίτους πλην της άνω εταιρείας φύλαξης και προς τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Κατ? εξαίρεση, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, ο Δήμος Παλλήνης έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει το Υλικό οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προς:

α) τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές: (i) όταν το Υλικό περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά σε πρόσωπα ή αγαθά, ή (ii) οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο, κατά την άσκηση των καθηκόντων των ως άνω αρχών, ή/και προς

β) το θύμα ή/και το δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία, σχετικά με την τέλεση ή τη μη τέλεση της πράξης αυτής.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

9.1. Το Υλικό (εικόνες από τις κάμερες) που καταγράφεται μέσω του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης αποθηκεύεται για (24) ώρες πλην του δημαρχικού μεγάρου. Μετά το πέρας αυτής της χρονικής περιόδου, οι αποθηκευμένες εικόνες διαγράφονται αυτόματα και τμηματικά, έτσι ώστε στη θέση τους να εγγραφούν οι νέες εικόνες της νέας περιόδου.

9.2. Σε περίπτωση που κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα διαπιστωθεί ότι έλαβε χώρα οποιοδήποτε Συμβάν, τότε: (α) απομονώνεται το τμήμα του Υλικού στο οποίο εμπεριέχεται το Συμβάν, (β) δημιουργείται ένα νέο αυτοτελές αρχείο και (γ) διαγράφεται το υπόλοιπο μέρος του Υλικού.

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗ:

10.1. Ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει το κοινό αναφορικά με τη βιντεοεπιτήρηση των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων με τους εξής τρόπους:

α) Σε όλα τα δημοτικά κτίρια και τις δημοτικές εγκαταστάσεις έχουν αναρτηθεί προειδοποιητικές πινακίδες σήμανσης με εικονίδια, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλα σημεία και παρέχουν τις πλέον σημαντικές πληροφορίες για το Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας), τους σκοπούς επεξεργασίας, τις ώρες λειτουργίας του κλπ. [Πρώτο Επίπεδο Ενημέρωσης]

β) Με την παρούσα Πολιτική του Δήμου Παλλήνης σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης και είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή στο Δημαρχιακό Μέγαρο, [Δεύτερο Επίπεδο Ενημέρωσης]

γ) Με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης και είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή στο Δημαρχιακό Μέγαρο, [Δεύτερο Επίπεδο Ενημέρωσης].

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

11.1. Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης που το αφορούν. Εφόσον είστε υποκείμενα των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης, τότε έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να μάθετε εάν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, είτε να σας χορηγήσουμε αντίγραφο αυτής, είτε να προβούμε σε απλή επίδειξή της, εάν δεν επιθυμείτε τη χορήγηση αντιγράφου. Σε περίπτωση όπου στο Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης έχει καταγραφεί Συμβάν στο οποίο έχετε εμπλακεί ως θύτης ή ως θύμα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε το αντίστοιχο αυτοτελές τμήμα του Υλικού, εκτός εάν η εκάστοτε αρμόδια δικαστική αρχή προβεί σε ρητή απαγόρευση. Για πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν κάποιο υποκείμενο και που συλλέχθηκαν με κάμερα στα δημοτικά κτίρια και στις δημοτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Παλλήνης πρέπει να επισυνάπτεται στο αίτημα πρόσβασης αποδεικτικό στοιχείων ταυτότητας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κτλ.).
 • Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως, για παράδειγμα, να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών σας αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

11.2. Μπορείτε να ασκήσετε τα προαναφερόμενα δικαιώματά σας, αποστέλλοντάς:

(α) είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση dpo@pallini.gr είτε

(β) ταχυδρομική επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Παλλήνης (οδός Ιθάκης, αριθ. 12, ΤΚ 15344, Γέρακας Αττικής)υπόψιν του Τμήματος Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα.

11.3. Τα δικαιώματα των υποκειμένων εξετάζονται από το Δήμο Παλλήνης και ικανοποιούνται κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Ο Δήμος Παλλήνης οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης στα υποκείμενα των δεδομένων που τα αφορούν, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι αν ο Δήμος Παλλήνης διαπιστώσει ότι το αίτημα αντίρρησης είναι νόμιμο και πρέπει να ικανοποιηθεί, οφείλει να προβεί στη διαγραφή ή δέσμευση («κλείδωμα») των αντίστοιχων δεδομένων, καθώς επίσης να προσαρμόσει τη λειτουργία του συστήματος εν γένει ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη παράνομη επεξεργασία στο μέλλον.

Εάν ζητηθεί ειδικά, μπορεί να οργανωθεί παρουσίαση των επίμαχου βιντεοσκοπημένου υλικού. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του (π.χ. μέσω επίδειξης δελτίου ταυτότητας και φωτογραφίας) και να προσδιορίσει τη χρονική στιγμή, την τοποθεσία και τυχόν λοιπές περιστάσεις της βιντεοσκόπησης. Αίτημα παρουσίασης βιντεοσκοπημένου υλικού ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη διερεύνηση αξιόποινης πράξης. Επίσης, ειδική αντιμετώπιση απαιτείται όταν στις εικόνες προς παρουσίαση περιλαμβάνονται και τρίτα φυσικά πρόσωπα, όπως λήψη συγκατάθεσης από τα τρίτα πρόσωπα, χρήση τεχνικών μοντάζ ή μερική ικανοποίηση του αιτήματος.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ. Εάν διαπιστώσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης, παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε αρχικά με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου Παλλήνης και να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 7Ο/2021 ΕΩΣ 31/1/2022 ΜΕΛΕΤΗ ΕΑΠΔ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Βάσει της άνω διενεργηθείσας στο πλαίσιο της μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα (ΕΑΠΔ) και προβλεπόμενης «συστηματικής περιγραφής καθεμίας εκ των υπό εξέταση πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών της επεξεργασίας», και εφόσον:

 • Λήφθηκαν υπόψη, η φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και σκοποί επεξεργασίας,
 • Καταγράφηκαν τα είδη των δεδομένων, οι πηγές και οι αποδέκτες των δεδομένων καθώς και ο χρόνος τήρησής τους,
 • Παρασχέθηκε λειτουργική περιγραφή των πράξεων επεξεργασίας
 • Προσδιορίστηκαν οι υπολογιστικοί πόροι στους οποίους βασίζεται η επεξεργασία (τεχνικά στοιχεία υλικού και λογισμικού, δίκτυα, ανθρώπινο δυναμικό κ.ά.)  και,
 • Λήφθηκαν υπόψη εφαρμοζόμενοι από την εκτελούσα την επεξεργασία ανάδοχο εταιρεία εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας και καλών πρακτικών ,

προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Υφίσταται  στην υπό εξέταση επεξεργασία προσωπικών δεδομένων το σκέλος που αφορά τον σκοπό της επεξεργασίας, ήτοι: ?με σκοπό την παρακολούθηση, παρατήρηση ή έλεγχο  φυσικών προσώπων με χρήση δεδομένων που συλλέγονται μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης  και επίσης προκύπτει ότι η επεξεργασία θα  αφορά  την ?παρακολούθηση των κινήσεων ή της τοποθεσίας ας/γεωγραφικής θέσης σε πραγματικό ή μη χρόνο ταυτοποιήσιμων φυσικών προσώπων?, χωρίς ωστόσο  να προκύπτει  από τα υπάρχοντα δεδομένα ότι οι προαναφερόμενες πράξεις επεξεργασίας  διενεργούνται (ή θα διενεργούνται όταν τα συστήματα  βιντεοεπιτήρησης λειτουργήσουν) κατά τρόπον ώστε  να συντρέχει  περίπτωση  – Συστηματικής και σε μεγάλη κλίμακα επεξεργασίας – των προσωπικών δεδομένων (ήτοι εικόνες σε καταγραφή από βίντεο) των εν λόγω φυσικών προσώπων, δηλαδή των τυχόν εισβολέων που παραβιάζουν τους νόμιμους περιορισμούς πρόσβασης στον δημόσιο χώρο (Παιδική Χαρά , Σχολείο)], και προβαίνουν σε παράνομες πράξεις βανδαλισμών, καταστροφών, δολιοφθορών, και κλοπών του εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, από τη διενεργηθείσα  συστηματική περιγραφή  των πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών της επεξεργασίας προκύπτει  ότι τα συστήματα Βιντεοεπιτήρησης θα λειτουργούν  αποκλειστικά μετά το πέρας του καθορισθέντος ωραρίου λειτουργίας των παιδικών χαρών  και σχολείων, ήτοι κατά τις ώρες 22:30 μ.μ. έως 07:00 π.μ. όταν οι χώροι αυτοί ( είναι κλειδωμένοι και δεν επιτρέπεται – αντιθέτως νομίμως απαγορεύεται – ) η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση και χρήση τους από οποιονδήποτε. 

Επίσης συμπεραίνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα (οι εικόνες τους σε καταγραφές από βίντεο) θα παρατηρούνται, είναι αποκλειστικά οι παράνομοι  τυχόν ?εισβολείς?  και όχι τα παιδιά που παίζουν στις παιδικές χαρές  αυτές ή /και  οι τυχόν  συνοδοί  τους στο προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας τους ,  ούτε τα παιδιά που  αυλίζονται  κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων τους στα σχολεία, η /και οι εκπαιδευτικοί που τυχόν τα επιτηρούν.

Επίσης συμπεραίνεται ότι οι σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  μέσω των υπό εξέταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, είναι αποκλειστικά η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών, της εν γένει εκπαιδευτικής κοινότητας, των παιδιών, των πολιτών συνοδών/γονέων καθώς και η προστασία και διαφύλαξη της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Παλλήνης και ειδικότερα των παιδικών χαρών και των σχολείων με σκοπό την απρόσκοπτη και με ασφάλεια διάθεση τους προς την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα και προς τους πολίτες συνοδούς/ γονείς  αλλά και για την εξασφάλιση της αποστολής και αρμοδιότητας του Δήμου, δηλαδή της απρόσκοπτης, κατάλληλης και ασφαλούς  διάθεσης των δημόσιων αγαθών εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας προς  όφελος των ιδίων των μαθητών και των εκπαιδευτικών φορέων.

Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδομένα προς επεξεργασία είναι περιορισμένα στα απολύτως αναγκαία για το σκοπό της επεξεργασίας και συγκεκριμένα περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στις εικόνες φυσικών προσώπων – ?εισβολέων? ? παραβατών που ενδεχομένως  περιλαμβάνονται στις καταγραφές των καμερών κατά την  βιντεοεπίτηρηση. 

Τα σημεία τοποθέτησης των σταθερών καμερών του συστήματος βιντεοεπιτήρησης   επελέγησαν κατόπιν τεχνικών υπολογισμών σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπά τεχνικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά  τους ώστε να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση περιορίζεται στους ελάχιστους χώρους που έχουν σημασία και είναι κατ΄ ελάχιστον  απαραίτητοι  για τους επιδιωκόμενους σκοπούς της βιντεοεπιτήρησης.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων (τυχόν ?εισβολέων?) είναι αυτά που περιγράφονται,  ισχύουν και δύνανται να ασκηθούν σύμφωνα με την αναρτημένη δημοσίως ?Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων? στον ιστότοπο του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Παρέχεται διαφανής και διαρκής ενημέρωση και εξασφαλίζεται το δικαίωμα της ενημέρωσης, καθώς παρέχεται επαρκής πληροφόρηση δεύτερου επιπέδου – Πολιτική Βιντεοεπιτήρησης με παραπομπή σε ψηφιακή παραπομπή-διεύθυνση της ιστοσελίδας του Υπευθύνου Επεξεργασίας, και η οποία είναι διαθέσιμη και σε έντυπη μορφή στις εγκαταστάσεις του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Ιθάκης αρ. 12 στο Γέρακα Αττικής.

Από τη διενεργηθείσα αξιολόγηση των δυνητικών  κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, δηλαδή αποκλειστικά των τυχόν ?εισβολέων? – παραβατών, συμπεραίνεται ότι τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνονται από το Δήμο και της συνεργαζόμενες επιχειρήσεις συναποτελούν επαρκή εξασφάλιση εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης των αναγνωρισμένων κινδύνων, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων και των μέτρων και μηχανισμών ασφαλείας που η εκτελούσα την επεξεργασία ανάδοχος εταιρεία παρέχει και εφαρμόζει, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων και να αποδεικνύεται η συμμόρφωση της προς τον ΓΚΠΔ.

Τέλος, καθ όλη τη διάρκεια διενέργειας της μελέτης ΕΑΠΔ αλλά και κατά την ολοκλήρωση αυτής υπήρξε τακτική επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου από το οποίο ζητήθηκε και λήφθηκε υπόψη η γνώμη του αναφορικά με στοιχεία σχετικά με τη διενέργεια της μελέτης και ειδικότερα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων από την οποία προέκυψε ότι, είναι σύννομη και εντός του πλαισίου της αρμοδιότητάς του Δήμου η συνέχιση και ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εν συνεχεία η λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στα εν θέματι σχολεία και παιδικές χαρές του Δήμου Παλλήνης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών και αντικειμενικών δεδομένων αλλά και όσων αναλυτικά, ειδικά και εκτενώς έχουν αναφερθεί ενώπιον της Αρχής δια των υπομνημάτων του Δήμου Παλλήνης και των σχετικών προσκομισθέντων εγγράφων, τα οποία όμως πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά δεδομένα κρίνεται απαραίτητο να επαναξιολογούνται με βάση την πραγματική κατάσταση κίνδυνου, αναγκαιότητας και αποτελεσματικότητας του μέτρου της βιντεοεπιτήρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται συνεχώς η προστασία των δεδομένων και η συμμόρφωση του Δήμου προς τον ΓΚΠΔ και την εθνική εφαρμοστική νομοθεσία.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο