Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ, Τηλέφωνο: 210 66 04 689, 210 66 04 628

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ, Τηλέφωνο: 210 66 04 614

 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας νεονύμφων, στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο είναι ήδη δημότης

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αίτηση προς το Δήμο, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και θα πρέπει να είναι πρόσφατα.

 •  Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τους δήμους ή τις κοινότητες που είναι γραμμένοι τώρα. 
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και βαπτίσεως των παιδιών (εάν ήδη υπάρχουν)

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία παρών θα πρέπει να είναι ο ένας σύζυγος που επιθυμεί να γίνει η εγγραφή του με τη ταυτότητά του ή ο άλλος με εξουσιοδότηση . Σε περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος θα πρέπει να φέρει θεωρημένη εξουσιοδότηση από αστυνομικό τμήμα ή άλλη δημόσια αρχή και ταυτότητα. Στη συνέχεια, θα σταλεί από την Υπηρεσία εντός 2-3 ημερών η σχετική απόφαση Δημάρχου για την εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ταχυδρομικώς.

 

Μεταβολή οικογενειακής μερίδας λόγω διάζευξης

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του, ή κάποιος άλλος με εξουσιοδότηση και τη ταυτότητα του, πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 •  Λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος 
 • Αίτηση για μεταφορά της συζύγου σε νέα οικογενειακή μερίδα.

Στη συνέχεια θα σταλεί από την Υπηρεσία εντός 2-3 ημερών η σχετική απόφαση Δημάρχου που θα αναφέρει την μεταφορά της σε νέα μερίδα λόγω διαζυγίου.

 

Μεταβολή οικογενειακής μερίδας λογω θανάτου

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

  

Μεταβολή οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου ενός τέκνου

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του, ή κάποιος άλλος με εξουσιοδότηση και ταυτότητα, πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου του τέκνου  

Στη συνέχεια θα σταλεί από την Υπηρεσία εντός 2-3 ημερών η σχετική απόφαση Δημάρχου που θα αναφέρει τη μεταφορά του ενδιαφερομένου σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω γάμου.

 

Μεταβολή οικογενειακής μερίδας λόγω γέννησης νέου τέκνου 

Μεταβολή λόγω γέννησης νέου τέκνου
Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του, ή κάποιος άλλος με εξουσιοδότηση και ταυτότητα, πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου   

Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων (για τα αγόρια) που δεν έχουν γεννηθεί μέσα στο τρέχον έτος 

 

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΕΙΣ 

Μεταδημότευση ανύπανδρου άνδρα ή γυναίκας 

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

 • Βεβαίωση του Δήμου Παλλήνης ότι κατοικούν στην Παλλήνη πλέον της διετίας (φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ – φωτοαντίγραφο φορολογικών δηλώσεων Ε1 των δύο τελευταίων ετών – φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας)  {Βεβαίωση μονίμου κατοικίας}.

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση προς το Δήμο Παλλήνης προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα. 

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση, με πλήρη στοιχεία, σκοπό χρήσης και ειδικό εκλογικό αριθμό και απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου Αρρένων, όταν πρόκειται για άνδρα.

Τα πιστοποιητικά για μεταδημότευση μπορεί να ζητηθούν και αυτεπάγγελτα από το Δήμο.

Την διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει εντός 2-3 ημερών τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβει ο ενδιαφερόμενος ταχυδρομικώς 

Να σημείωθει ότι όλες οι διαδικασίες καλύπτονται και από τα ΚΕΠ. 

 

Μεταδημότευση οικογένειας 

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

 • Βεβαίωση του Δήμου Παλλήνης ότι κατοικούν στην Παλλήνη πλέον της διετίας (φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ – φωτοαντίγραφο φορολογικών δηλώσεων Ε1 των δύο τελευταίων ετών – φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας)  {Βεβαίωση μονίμου κατοικίας}.

Οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αίτηση προς το Δήμο Παλλήνης, με τις γνήσιες υπογραφές όλων των ενήλικων ατόμων της οικογένειας, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και θα πρέπει να είναι πρόσφατα.  

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο ή την κοινότητα που είναι τώρα εγγεγραμμένη η οικογένεια με σκοπό χρήσης για μεταδημότευση. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρες με όλα τα στοιχεία, δηλαδή ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και γένος μητέρας, πλήρης ημερομηνία γεννήσεως και απαραίτητα στοιχεία γάμου. Εάν δεν υπάρχουν στο πιστοποιητικό τα στοιχεία, τότε απαιτείται α) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και β) για το γάμο, Ληξιαρχική πράξη γάμου.  

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να είναι παρόντα όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας. Εάν δεν παρευρεθούν όλοι, τότε πρέπει αυτός που θα τους εκπροσωπήσει να έχει θεωρημένη εξουσιοδότηση από την Αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή ή το γνήσιο της υπογραφής τους πάνω στην αίτηση θεωρημένο από την Αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή. Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει εντός 2-3 ημερών τη σχετική απόφαση Δημάρχου που θα αναφέρει την εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο, την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ταχυδρομικώς.  

(γίνεται και από το ΚΕΠ)

 

Μεταδημότευση ατόμου διαζευγμένου

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του, πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να φαίνεται η ημερομηνία έκδοσης του διαζυγίου, ο αριθμός και τα τυχόν τέκνα (εφόσον υπάρχουν). 

Τα πιστοποιητικά για μεταδημότευση μπορεί να ζητηθούν και αυτεπάγγελτα από το Δήμο.
Την διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει εντός 2-3 ημερών τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβει ο ενδιαφερόμενος ταχυδρομικώς.

(γίνεται και από το ΚΕΠ)

 

Μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση προς το Δήμο Παλλήνης προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση 

Τα πιστοποιητικά για μεταδημότευση μπορεί να ζητηθούν και αυτεπάγγελτα από το Δήμο.

Την διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει εντός 2-3 ημερών τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβει ο ενδιαφερόμενος ταχυδρομικώς.

(γίνεται και από το ΚΕΠ)

Μεταδημότευση ατόμου διαζευγμένου

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του, πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να φαίνεται η ημερομηνία έκδοσης του διαζυγίου, ο αριθμός και τα τυχόν τέκνα (εφόσον υπάρχουν). 
 • Βεβαίωση του Δήμου Παλλήνης ότι κατοικεί στην Παλλήνη πλέον της διετίας (βεβαίωση μονίμου κατοικίας).

Τα πιστοποιητικά για μεταδημότευση μπορεί να ζητηθούν και αυτεπάγγελτα από το Δήμο.
Την διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει εντός 2-3 ημερών τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβει ο ενδιαφερόμενος ταχυδρομικώς.

(γίνεται και από το ΚΕΠ)

 

Μεταδημότευση ενός εκ των δύο συζύγων

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση προς το Δήμο Παλλήνης προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση 
 • Βεβαίωση του Δήμου Παλλήνης ότι κατοικεί στην Παλλήνη πλέον της διετίας (βεβαίωση μονίμου κατοικίας)

Τα πιστοποιητικά για μεταδημότευση μπορεί να ζητηθούν και αυτεπάγγελτα από το Δήμο.

Την διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει εντός 2-3 ημερών τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβει ο ενδιαφερόμενος ταχυδρομικώς.

(γίνεται και από το ΚΕΠ)

 

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο {Γενικό Πρωτόκολλο} του Δήμου, προς το Δήμο Παλλήνης προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα.

 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ
 • Φωτοαντίγραφο φορολογικών δηλώσεων Ε1 των δύο τελευταίων ετών 
 • Αστυνομική ταυτότητα

Η βεβαίωση βγαίνει αυθημερόν.

(γίνεται και από το ΚΕΠ)

 

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης;
Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας και αφορούν τόσο τους ομογενείς αλλοδαπούς (Κύπριους, ομογενείς απο την Αλβανία, Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο, άλλους έλληνες της διασποράς κλπ.) όσο και τους αλλογενείς αλλοδαπούς, είναι οι εξής:

 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης
 • Να μην έχει διαταχθεί η απέλασή του απο την χώρα
 • Να μην έχει καταδικασθεί (αρθ.58 παρ.1)

Για τους αλλογενείς αλλοδαπούς καθορίζονται επιπλέον προϋποθέσεις. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

 • Οι αλλογενείς αλλοδαποί πρέπει να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα δέκα συνολικά έτη κατά την τελευταία δωδεκαετία
 • Για τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες ή ανιθαγενείς απαιτείται πενταετής διαμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία
 •  Η χρονική προϋπόθεση δεν απαιτείται για τον αλλοδαπό που γεννήθηκε και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα και για όσους είναι σύζυγοι Ελλήνων ή Ελληνίδων στην ιθαγένεια και την εθνικότητα σωρευτικά, διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει μαζί τους φυσικά τέκνα απαιτείται τριετής διαμονή στην Ελλάδα.

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πολιτογράφηση;
Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Μία έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής
 •  Πιστοποιητικό γέννησης με την ένδειξη APPOSTILE στο πρωτότυπο για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης
     – Πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο στο πρωτότυπο από τις Ελληνικές αρχές στην αλλοδαπή ή από την προξενική αρχή του ξένου κράτους στην Ελλάδα και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης.
  Όσο αφορά τα πιστοποιητικά ομογενών υπηκόων Αλβανίας θα γίνονται δεκτά μόνο με επικύρωση από την Ελληνική Προξενική Αρχή στην Αλβανία και μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση που τα ως άνω πιστοποιητικά έχουν μεταφραστεί από Δικηγόρους θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο μεταφράσας Δικηγόρος κατέθεσε στον Δικηγορικό Σύλλογο αποδεικτικά γλωσσομάθειας της Αλβανικής γλώσσας.
    – Τα πιστοποιητικά γέννησης θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή από Έλληνα δικηγόρο
    – Αν ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης θα προσκομίσει την απόφαση χορήγησης πολιτικού ασύλου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Εάν δεν υπάρχει δήλωση τότε θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν υποβάλλει δήλωση στην εφορία
 • Παράβολο 1.467,35ευρώ που θα προμηθεύονται από το Δημόσιο Ταμείο (εκτός ομογενών)
 • Δύο Έλληνες πολίτες ως μάρτυρες με την ταυτότητά τους

Άλλες περιπτώσεις κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας

 • Από Ελληνίδα που απέβαλε την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γάμου της με αλλοδαπό.
 • Από τέκνο Ελληνίδας, κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάμου, που γεννήθηκε πριν την 8/5/1984. 
 • Από τέκνο Έλληνα πατέρα και αλλοδαπής μητέρας που γεννήθηκε πριν την ισχύ του Ν. 1250/1982 (δηλ. Την 18-7-1982).


Για τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν ακολουθείται η διαδικασία πολιτογράφησης αλλά δηλώνεται η βούληση προς το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή στον Έλληνα Πρόξενο της Ελληνικής Προξενικής Αρχής τους τόπου κατοικίας ή διαμονής.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΣ)

*Η δήλωση Πολιτογράφησης αποτελεί το πρώτο δικαιολογητικό που θα χρειαστεί ο αιτών για τη διαδικασία Πολιτογράφησης του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Α.Αττικής(Λ.Σπάτων 65 & Καζαντζάκη, Γέρακας)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Δύο(2) μάρτυρες με Ελληνικές ταυτότητες(πρωτοτυπα και αντιγραφα)

-Πιστοποιητικό γέννησης ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο 

-Τελευταίο εκκαθαριστικό όπου αναγράφεται η διεύθυνση διαμονής ή πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ(φωτοαντίγραφα)

-Διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ, πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα.

 

 

ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Εγγραφή κάποιου για πρώτη φορά

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης 
 • Στην περίπτωση που δεν υπάρχει, αρνητική απάντηση από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης και κάθε άλλο έγγραφο στοιχείο (πχ. έγγραφο από την Εκκλησία που βαπτίστηκε) που να αποδεικνύει την ηλικία για τον άνδρα ή τη γυναίκα. 
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονιών με πλήρη στοιχεία. Αν δεν υπάρχει, χρειάζεται Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονιών, πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγιο του πατέρα με πλήρη στοιχεία και πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της μητέρας με πλήρη στοιχεία (εφόσον δεν είναι δημότες Παλλήνης). 
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (για άνδρες), και σε περίπτωση που δεν είναι ο ενδιαφερόμενος γραμμένος, πρέπει πρώτα να γίνει η διαδικασία εγγραφής του στα μητρώα αρρένων. 
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι γραμμένος στο δημοτολόγιο κανενός Δήμου ή Κοινότητας του Ελληνικού κράτους. 
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άγαμος. Αν είναι έγγαμος, χρειάζεται Ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό γέννησης του ή της συζύγου & των τέκνων του εφόσον υπάρχουν. Εάν είναι διαζευγμένος, υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ή δεν έχει αποκτήσει τέκνα με τον / την πρώην σύζυγο του.


Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει εντός 2-3 ημερών τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβει ο ενδιαφερόμενος ταχυδρομικώς

Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν ή ανακτούν την Ελληνική ιθαγένεια

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα. 

 
Α) Για άνδρες:

 • Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί αποκτήσεως ή ανακτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας  
 • Απόφαση Νομαρχίας για την εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Παλλήνης.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο.
 • Εάν είναι έγγαμος πρέπει να προσκομίσει ληξιαρχική πράξη γάμου και υπάρχουν τέκνα πρέπει να προσκομίσει τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως τους. Εάν είναι διαζευγμένος τη λύση γάμου και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ή δεν έχει αποκτήσει τέκνα με την πρώην σύζυγο του.

Β) Για γυναίκες:

 • Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί αποκτήσεως ή ανακτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας και που να αναφέρει και την εγγραφή της στο Δήμο Παλλήνης.
 • Εάν είναι έγγαμη πρέπει να προσκομίσει ληξιαρχική πράξη γάμου και υπάρχουν τέκνα πρέπει να προσκομίσει τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως τους. Εάν είναι διαζευγμένη τη λύση γάμου και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ή δεν έχει αποκτήσει τέκνα με τον πρώην σύζυγο της.
 • Εάν είναι έγγαμη με Έλληνα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του συζύγου.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης της ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο.

Στη συνέχεια η Υπηρεσία θα στείλει εντός 2-3 ημερών τη σχετική απόφαση Δημάρχου για εγγραφή του στο Δημοτολόγιο, την οποία και θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ταχυδρομικώς.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Για τέκνα εκτός γάμου (αναγνωρισμένα)
Για άνδρες

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης

Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στη Νομαρχία, όπου και λαμβάνεται η σχετική απόφαση.

Για γυναίκες
Η ενδιαφερόμενη κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία που να αναγράφει επιπλέον το στοιχεία της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης.

 Για τέκνα εκτός γάμου (χωρίς αναγνώριση)
 Ο/Η ενδιαφερόμενος/η κάνει σχετική αίτηση στη Νομαρχία.

Προσθήκη κυρίου ονόματος

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας Ληξιαρχική πράξη γέννησης-βάπτισης (πρόσφατη). 

Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης όπου θα έχει καταχωρηθεί το ελλιπές στοιχείο.

 

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου εκτός γάμου

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης, Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεων με τα νέα στοιχεία

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας
Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Οι θετοί γονείς ή ο ίδιος ο υιοθετημένος, στην περίπτωση που είναι ενήλικος, κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:
-Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας
Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία
Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών
Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα σωστά στοιχεία
Διόρθωση Κυρίου ονόματος
-Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα σωστά στοιχεία
-Πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων ( για τους άνδρες)

Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων
– Πρόσφατη Ληξιαρχική πράξη γέννησης
– Εάν είναι έγγαμος Ληξιαρχική πράξη γάμου και υπάρχουν τέκνα πρέπει να προσκομίσει τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών
– Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86

 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Γέννηση

Δήλωση Γέννησης

Που γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού;
Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η γέννηση. Αν ο τοκετός γίνει κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροπλάνο αρμόδιος είναι ο Ληξίαρχος του τόπου αποβίβασης. Για τους Έλληνες του εξωτερικού καθήκοντα Ληξιάρχου ασκεί ο Πρόξενος ή ο αναπληρωτής του.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση γέννησης του παιδιού;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την δήλωση γέννησης είναι:
– Η ταυτότητα του γονέα.
– Το ιατρικό πιστοποιητικό γέννησης (γιατρού ή μαίας).
– Ληξιαρχική πράξη γάμου
Για τους αλλοδαπούς απαιτείται άδεια παραμονής και διαβατήριο.

Ποιός δηλώνει τη γέννηση του παιδιού;

Υπόχρεοι να δηλώσουν την γέννηση είναι:
– Ο πατέρας του παιδιού.
– Ο γιατρός ή η μαία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει η δήλωση και από τη μητέρα του παιδιού ή από τον αντιπρόσωπό της με ειδική εντολή (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο). Αν ο τοκετός γίνει σε νοσοκομείο, κλινική, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υπόχρεος για τη δήλωση είναι και ο διευθυντής του ιδρύματος.

Πότε πρέπει να γίνει η δήλωση γέννησης;
Η δήλωση γέννησης πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τον τοκετό. Σε περίπτωση που η δήλωση γίνει μέχρι 100 ημέρες μετά τον τοκετό, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Μετά τις 100 ημέρες  επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. 

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να πάρουμε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης;
Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης με την ταυτότητα του (ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο) αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί η γέννηση.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γίνεται με τους εξής τρόπους:
1) Από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.
2) Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).
3) Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ. 

 

Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης μετά απο πράξη υιοθεσίας

Για όλες τις περιπτώσεις απευθυνόμαστε στο Ληξιαρχείο.
Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:
α) Για νεογνά – ανήλικους, στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου είναι κάτοικοι οι θετοί γονείς, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση υιοθεσίας.
β) Για ενηλίκους, στο Ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η (ληξιαρχική πράξη γεννήσεως) τους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η δικαστική απόφαση υιοθεσίας και το πιστοποιητικό τελεσιδικίας. Στην περίπτωση που το άτομο που υιοθετήθηκε είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, εμφανίζεται ο θετός πατέρας ενώπιον του Ληξίαρχου (εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας), ενώ όταν το άτομο που υιοθετήθηκε είναι άνω των 18 ετών μπορεί να κάνει τη δήλωση το ίδιο.Βάπτιση

Δήλωση Βάπτισης

Πού γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού;
Η δήλωση βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο που υπάγεται ο Ναός που τελέσθηκε το μυστήριο (έκθεση βάπτισης και χρειάζεται ταυτότητα, ή δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό και πρόσφατη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου), σύμφωνα με τα άρθρα 26-27 του Ν. 344/76.

Ποιός δηλώνει την βάπτιση;
Τη βάπτιση υπόχρεοι είναι να δηλώσουν οι γονείς.

Σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις των άρθρων 25 & 26 του Ν.344/1976 η βάπτιση έχει ως αποτελέσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος. Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στην δήλωσή της προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή από τον ένα γονέα με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από νόμιμη αρχή (Αστυνομική Τμήμα ή ΚΕΠ), στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα του τέκνου που επιθυμεί ο γονέας να λάβει το τέκνο του.

Άλλο τρίτο πρόσωπο (Παππούς, Γιαγιά, Θείος, Θεία, Ανάδοχος) μπορεί να δηλώνει μόνο το δόγμα και όχι το κύριο όνομα του τέκνου.

 

Πότε και τί δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης;
H δήλωση της βάπτισης δεν έχει χρόνο λήξης.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • Ταυτότητα
 • Δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό

 

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης – Βάπτισης

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να πάρουμε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης – βάπτισης;
Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης-βάπτισης με την ταυτότητα του (ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο) αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί η βάπτιση.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης βάπτισης απαιτείται συμπλήρωση αίτησης.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης-βάπτισης, γίνεται με τους εξής τρόπους :

1) Από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.
2) Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).
3) Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ. Γάμος

Δήλωση Γάμου

Πότε πρέπει να γίνει η δήλωση γάμου;
Η δήλωση γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γεγονότος εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης. Μετά την παρέλευση των 40 ημερών, η διαδικασία θεωρείται εκπρόθεσμη και θα χρειαστεί το αντίστοιχο παράβολο. Η δήλωση γίνεται και από τους δύο συζύγους ή από τον έναν, που θα φέρει όμως μαζί του και τη ταυτότητα του άλλου. Σε περίπτωση που θέλει να κάνει τη δήλωση κάποιος τρίτος θα πρέπει να έχει μαζί του ειδικό πληρεξούσιο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • Οι ταυτότητες των δύο συζύγων
 • Η δήλωση γάμου από τον Λειτουργό (Ιερέα ή Δήμαρχο)
 • Η πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου, στην περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη στην δήλωση γάμου από τον Λειτουργό.

 

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να πάρουμε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου;
Ο ενδιαφερόμενος, ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου με την ταυτότητα του (ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο) αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί ο γάμος.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής γάμου, γίνεται με τους εξής τρόπους :
1) Από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.
2) Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).
3) Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ. 

 

Δήλωση Διαζυγίου

Ποια διαδικασία ακολουθείται για τη δήλωση του διαζυγίου;
Η λύση του γάμου γίνεται στον τόπο τέλεσης του γάμου.

Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
– Διαζευκτήριο (που να αναφέρει «εκτός γάμου»).
– Απόφαση του διαζυγίου.
– Πιστοποιητικό τελεσιδικίας

Στην περίπτωση πολιτικού γάμου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
– Απόφαση διαζυγίου.
– Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
– Παράβολο χαρτοσήμου αξίας 15 ευρώ.

Και στις δύο περιπτώσεις την αίτηση μπορεί να την κάνει ο ένας εκ των δύο πρώην συζύγων με τις ταυτότητες και των δύο ή κάποιος τρίτος με ειδικό πληρεξούσιο και τις ταυτότητες των δύο πρώην συζύγων.
Εφόσον παρέλθει 1 μήνας από την έκδοση του διαζευκτηρίου (θρησκευτικός γάμος) ή του πιστοποιητικού τελεσιδικίας (πολιτικός γάμος), η διαδικασία θεωρείται εκπρόθεσμη και απαιτείται το αντίστοιχο παράβολο χαρτοσήμου.

 

‘Εκδοση άδειας πολιτικού γάμου Έλληνα υπηκόου

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται; 
Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο όπου κατοικεί, έστω και προσωρινά.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση(το έντυπο χορηγεί ο Δήμος).
2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (από τον τόπο γέννησής του).*
3. Δήλωση του Ν.1599/86 όπου βεβαιώνονται τα κάτωθι:
α) Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα: 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Αστικού Κώδικα, όπως περιγράφονται στο πίσω μέρος της αίτησης.
β) Είναι κάτοικος του Δήμου Παλλήνης(πλήρη στοιχεία διεύθυνσης).
γ) Ότι τελεί πρώτο ή δεύτερο κ.ο.κ. γάμο.
4. Δικαστική απόφαση, όταν πρόκειται για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
5. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου  με την λύση του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι.*
6. Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα, σε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα.
7. Για Έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό, η άδεια εκδίδεται από το Δήμο του οποίου είναι Δημότες. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
α)Αίτηση, δήλωση του Ν. 1599/86 και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.
β) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
γ) Πιστοποιητικό γεννήσεως.
δ) Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
ε) Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα. (Στην περίπτωση που παντρεύονται αλλοδαπό, τα στοιχεία του πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά.)
8. Παράβολο Δημοσίου 15ευρώ. (για τον κάθε μελλόνυμφο)
9. Πρόσφατο εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης, αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ, μισθωτήριο κατοικίας κ.λ.π. 


* (Ισχύς από την έκδοση εξαμήνου)

Διευκρινιστικά στοιχεία:

 • Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6) μήνες.
 • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, προσκομίζοντας τις ταυτότητες και των δύο μελλονύμφων.
 • Για τον προσδιορισμό τέλεσης πολιτικού γάμου συμπληρώνεται από κοινού αίτηση, η οποία υπογράφεται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της Υπηρεσίας .
 • Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητά του και με έναν ενήλικο μάρτυρα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, ο οποίος πρέπει να προσέρχεται επίσης με την ταυτότητά του ή το διαβατήριο  και την άδεια παραμονής του (κατά περίπτωση) εάν πρόκειται για αλλοδαπό.
 • Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι είτε του συζύγου, είτε της συζύγου, είτε και των δύο, αλλά να μην είναι πάνω από δύο επώνυμα (άρθρο 1505 Α.Κ.).

Σημείωση:

Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κωνσταντινούπολη ισχύει και το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί για ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.

Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή την Αίγυπτο και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα θεωρούνται αλλοδαποί και ακολουθούν τη διαδικασία έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου των αλλοδαπών.

 

Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου αλλοδαπού

Tι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι αλλοδαποί που βρίσκονται στο ελληνικό έδαφος (εν προκειμένω στο Δήμο Παλλήνης) και παραμένουν στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν άδεια παραμονής ή τουριστική βίζα (Ν. 1975/91 αρ.31 παρ.2).

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τον Ν.1250/83:

 • Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος).
 • Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα ελληνικά από επίσημη αρχή) ή πιστοποιητικό ελευθερίας για τους Κύπριους. *
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως,(πρωτότυπη-μεταφρασμένη στα ελληνικά από επίσημη αρχή). *
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι,(πρωτότυπη-μεταφρασμένη στα ελληνικά από επίσημη αρχή) *
 • Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα, στην οποία πρέπει τα ονόματα των μελλονύμφων να αναφέρονται στα ελληνικά και να δηλώνεται ως τόπος κατοικίας την Παλλήνη. Προσκομίζεται σε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα
 • Για τους Σύριους (εκτός από τα παραπάνω) χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία τους στη Ελλάδα.
 •  Για τους πολιτικούς πρόσφυγες: 
  α) Βεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη (Σκουφά 59). 
  β) Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή ή τοπική εφημερίδα (δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα, με τα ονόματα στα Ελληνικά και τόπο κατοικίας στην Παλλήνη). 
  γ) Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος)
 • Παράβολο δημοσίου.
 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία τους στην Παλλήνη. *

  * (Ίσχυς από την έκδοση εξαμήνου)

Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης (1961) τα δημόσια έγγραφα τους πρέπει να φέρουν την ειδική επικύρωση της Χάγης (APOSTILLE Ν.1497/84) στο πρωτότυπο.
Όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφα τους θα έχουν επικύρωση στο πρωτότυπο από τις Ελληνικές Προξενικές αρχές της Χώρας τους ή από προξενική αρχή του ξένου κράτους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Αθήνα ).

Διευκρινιστικά Στοιχεία:

 • Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6)μήνες.
 • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, προσκομίζοντας τα διαβατήρια και τις άδειες παραμονής και των δύο μελλονύμφων.
 • Για την τέλεση πολιτικού γάμου συμπληρώνεται από κοινού αίτηση, η οποία υπογράφεται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της Υπηρεσίας μας, και στην οποία προσδιορίζεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου.
 • Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με το διαβατήριο ή την άδεια παραμονής του και έναν ενήλικο μάρτυρα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, ο οποίος απαιτείται να είναι νόμιμος κάτοικος και να προσέλθει με την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του, εάν είναι αλλοδαπός.
 • Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι είτε του συζύγου, είτε της συζύγου, είτε και των δύο, αλλά να μην είναι πάνω από δύο επώνυμα, (άρθρο 1505 του Α.Κ.).

 

Αίτηση τέλεσης πολιτικού γάμου

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Για την αίτηση τέλεσης γάμου απαραίτητη είναι η παρουσία και των δύο συζύγων.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η ταυτότητες τους και οι άδειες γάμου του καθενός ενδιαφερομένου.
Ο γάμος τελείται στον τόπο όπου έχει δηλωθεί ως τόπος τέλεσης στην δημοσίευση στην εφημερίδα.

Αρμόδια υπηρεσία: Ληξιαρχείο

 


Θάνατος

Δήλωση Θανάτου

Που γίνεται η δήλωση θανάτου;
Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου;
Η δήλωση γίνεται από τους συγγενείς ή από το γραφείο τελετών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
– Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, συμπληρωμένο από ιατρό, νοσοκομείο ή ιατροδικαστή (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις).
– Η αστυνομική ταυτότητα του θανόντος.


Που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος για να βγάλει άδεια ταφής;
Η άδεια ταφής βγαίνει μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου από το Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή του τόπου ταφής.

 

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να πάρουμε αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου;
Ο ενδιαφερόμενος ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να πάρει αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου με την ταυτότητα του αυθημερόν, από το Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί ο θάνατος.

Η παραλαβή του αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου, γίνεται με τους εξής τρόπους :
1) Από το Ληξιαρχείο προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.
2) Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).
3) Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ. Ονόματα-Αφάνεια-Θρήσκευμα

Πράξη Ονοματοδοσίας
Η ονοματοδοσία γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση ή στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων, με Ληξιαρχική πράξη έκθεσης ονοματοδοσίας από το Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας.
Η διαδικασία γίνεται με την παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητές τους ενώπιον του Ληξίαρχου. Αν προσέλθει ο ένας γονέας, χρειάζεται να φέρει θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου, όπου θα αναγράφεται απαραίτητα το όνομα που θα δοθεί.
Στην περίπτωση που έρθει κάποιος τρίτος, απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση που η βάπτιση ακολουθήσει της ονοματοδοσίας και δοθεί διαφορετικό όνομα ,το δόγμα θα ισχύει, αλλά το όνομα δεν θα αλλάξει με τη βάπτιση.
Εάν όμως επιθυμούν οι γονείς να ισχύει και το όνομα που δόθηκε στη βάπτιση (βαπτιστικό), θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, όπου με κοινή δήλωση τους στο Πρωτοδικείο θα κάνουν την προσθήκη.

 

Προσβολή Πατρότητας

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να γίνει αίτηση για προσβολή πατρότητας;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Απόφαση δικαστηρίου περί προσβολής πατρότητας 
 • Παραίτηση από ένδικα μέσα ή αποδεικτικό επίδοσης 
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας (του Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου όπου εκδικάσθηκε η απόφαση) 
 • Ταυτότητα

Στη συνέχεια η μητέρα ή κάποιο τρίτο πρόσωπο (με ειδικό πληρεξούσιο) θα υποβάλλει στο Ληξίαρχο την αίτηση για μεταβολή επωνύμου του τέκνου.

Πράξη εκούσιας αναγνώρισης
Η πράξη εκούσιας αναγνώρισης γίνεται αφού έχει αναγνωρίσει το τέκνο ο φυσικός πατέρας. Στη διαδικασία απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων ή ενός εκ των δύο με τις ταυτότητές τους ή κάποιου τρίτου προσώπου με ειδικό πληρεξούσιο. Σε περίπτωση που θα προσέλθει ο ένας εκ των δύο γονέων ή κάποιο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης όπου πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
α) προσδιορισμό επωνύμου του τέκνου
β) προσδιορισμό της δημοτικότητας του τέκνου (του πατέρα ή της μητέρας).
Προσοχή όχι του Δήμου κατοικίας του γονέα του οποίου θα ακολουθήσει τη δημοτικότητα το τέκνο, αλλά εκεί όπου έχει οικογενειακή μερίδα.

 

Πρόσληψη πατρώνυμου & Πρόσληψη επωνύμου πατέρα

Η Πρόσληψη πατρώνυμου και Επωνύμου πατέρα σε παιδιά που γεννήθηκαν εντός γάμου γίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη.
Όλες οι μεταβολές που γίνονται με την απόφαση του Περιφερειάρχη καταχωρούνται υποχρεωτικά πρώτα στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου στον οποίο αφορά.

Η καταχώρηση γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης.
Μετά την παρέλευση του μήνα θεωρείται εκπρόθεσμη και απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου. 

 

Δήλωση Επωνύμου

Το επώνυμο του τέκνου πρέπει να προσδιοριστεί με κοινή αμετάκλητη δήλωση και των δύο γονέων και μπορεί να είναι είτε του ενός εκ των δύο συζύγων, είτε συνδυασμός των επωνύμων ποτέ όμως περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που δεν προσδιοριστεί το επώνυμο τότε τα παιδιά παίρνουν το επώνυμο του πατέρα τους, Αρ.1505 Α.Κ.

Aίτηση αλλαγής επωνύμου – τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Η αίτηση για αλλαγή επωνύμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
 • Απόφαση Περιφερειάρχη για την αλλαγή ή δικαστική απόφαση με πιστοποιητικό τελεσιδικίας, η οποία και πρέπει να κατατεθεί μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που εκδόθηκε.

 

Μεταβολή θρησκεύματος

Μεταβολή θρησκεύματος γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση του, το πιστοποιητικό του Λειτουργού που αναφέρει το δόγμα στο οποίο έχει πλέον εισχωρήσει.

 

Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων με το αρθ.13 του Ν.344/76

 • Για τη διόρθωση των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση [Αρ.13 παρ.1 του Ν. 344/76].
 • Για σφάλματα από παραδρομή, τα οποία δεν αφορούν τον τόπο, μήνα, έτος και ώρα, μπορεί να γίνει διόρθωση με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη (στο οποίο εδρεύει το Ληξιαρχείο) [Αρ.13 παρ.2 του Ν. 344/76]
 • Για σφάλματα από παραδρομή, τονισμού, η διόρθωση μπορεί να γίνει από τον Ληξίαρχο [ Αρ.13 παρ.3 του Ν. 344/76].

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη διόρθωση στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων;
Στην περίπτωση της διόρθωσης από τον Εισαγγελέα (ή Ειρηνοδίκη) απαιτούνται:

 • Αντίγραφο της λανθασμένης ληξιαρχικής πράξης.
 • Έγγραφα ή στοιχεία που αποδεικνύουν τα ορθά στοιχεία (όπως πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κτλ.).


Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικής πράξης;
Αρμόδια υπηρεσία για τη διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικής πράξης είναι το Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί το γεγονός.

 

Δήλωση Αφάνειας

Τη δήλωση κάνουν οι συγγενείς στο Ληξιαρχείο, του τόπου γεννήσεως ή του τόπου κατοικίας του εξαφανισθέντος, έχοντας μαζί τους τη δικαστική απόφαση της αφάνειας καθώς και το πιστοποιητικό τελεσιδικίας.

 

Ανάκτηση επωνύμου από έγγαμες γυναίκες

Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται;
Η ανάκτηση επωνύμου γίνεται στις περιπτώσεις όπου έχει τελεστεί γάμος πριν το νόμο περί ισότητας των δύο φύλων (Ν 1329/83) και επιθυμεί η γυναίκα να ανακτήσει το πατρικό της όνομα. Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να απευθυνθούν στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχουν δηλώσει τον γάμο τους.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η ταυτότητα της ενδιαφερόμενης και η αίτηση που χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί ο γάμος τους.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο