Αλλοδαποί

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πολιτογράφηση

Πολιτογράφηση είναι η διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς ομογενείς(ελληνικής καταγωγής πληθυσμοί εκτός των ελληνικών συνόρων) και αλλοδαπούς αλλογενείς(πολίτες άλλων χωρών).

Οι αιτήσεις πολιτογράφησης υποβάλλονται στο αρμόδιο τμήμα πολιτιγράφησης.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (ελληνικής καταγωγής πληθυσμοί)

ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (πολίτες τρίτων χωρών και χωρών ΕΕ)

Ιθαγένειας & Μετανάστευσης

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Μετανάστευση, όπως διαμορφώνεται από τους οικείους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ε.Ε. και από τα συμβατικά κείμενα της εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν, με τις τέσσερις Διευθύνσεις μας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, διαχειριζόμαστε τα ζητήματα νόμιμης εισόδου και νόμιμης διαμονής και εργασίας για το 40% των πολιτών τρίτων χωρών, που διαβιούν νόμιμα στη χώρα. Ιδίως με την εφαρμογή του Κανονισμού 380/2008 καθιερώνεται η έκδοση αδειών διαμονής με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας που θα περιλαμβάνει βιομετρικά δεδομένα. Συνεπώς, ως εκτελεστικός και ελεγκτικός κρατικός φορέας εφαρμόζουμε την επιτελική-σχεδιαστική πολιτική της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, δηλαδή εφαρμόζουμε τη σχετική νομοθεσία νόμιμης εισόδου, χορήγησης, ανανέωσης, απόρριψης, ανάκλησης αδειών διαμονής, παρακολουθούμε και ελέγχουμε όλα τα σχετικά θέματα.

Αντίστοιχα, η απονομή της Ελληνικής Ιθαγένειας αποτελεί μείζον ζήτημα ενδιαφέροντος για τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης, εφόσον η ελληνική είναι ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Το μεγαλύτερο μέρος των ζητημάτων που διαχειρίζονται οι τέσσερις Διευθύνσεις μας Αστικής Κατάστασης αφορά στην ηθική και νομική αποκατάσταση των Ελλήνων Ομογενών, είτε εκείνων που αποκλείστηκαν στις χώρες των πρώην σοβιετικών καθεστώτων, είτε εκείνων που μετανάστευσαν λόγω δυσμενών ιστορικών συνθηκών. Επιπλέον, έχουμε την αρμοδιότητα πολιτογράφησης των αλλογενών αλλοδαπών, η οποία αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα του ελληνικού κράτους στο πλαίσιο της πολιτικής ενσωμάτωσης αλλοδαπών με μακροχρόνιους και ουσιαστικούς δεσμούς με την χώρα. Συνεπώς, ως εκτελεστικός και ελεγκτικός κρατικός φορέας εφαρμόζουμε την επιτελική-σχεδιαστική πολιτική της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, δηλαδή εφαρμόζουμε τη σχετική νομοθεσία διαπίστωσης και καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας, παρακολουθούμε και ελέγχουμε όλα τα αντίστοιχα θέματα.

Σφραγίδα Χάγης – Μητρώο αρρένων

(ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ)

Διεύθυνση: Λ.Σπάτων και Καζαντζάκη, Γέρακας

Τηλεφωνο: 210 6600900


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Χορήγηση άδειας παραμονής για εργασία

1. Αντιγραφή διαβατηρίου με την ισχύουσα θεώρηση εισόδου στη χώρα για συγκεκριμένο σκοπό (εξαρτημένη εργασία).
2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
3. Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με το άρ. 71 του ν. 2910.
4.Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.
5. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος.
6. Πιστοποιητικό υγείας από ελληνικό δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ότι «δεν πάσχει από νόσημα» που σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και του Π.Ο.Υ μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Ανανέωση άδειας παραμονής

1. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
2. Αντίγραφο του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου και άδεια παραμονής.
3. Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του νόμου 2910, το οποίο θα προμηθεύονται από το Δημόσιο Ταμείο.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας εις διπλούν (?όπου χρειάζεται).
5. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη νοσηλείας ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις (ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας και ένσημα).
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους. Εάν το εισόδημα του δε δικαιολογεί την φορολόγηση του, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα το αναφέρει.

Διεύθυνση: Ψαρρών 19, Παλλήνη

Τηλέφωνο: 210 6604900

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο