ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» με αριθ. μελ 04/2020

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου « ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 » με αριθ. μελ 04/2020

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 73.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 43.383.18, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%):7.808,97 €, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), 7.678,82 €, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 14.129,03 €

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 25.7312.0063 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διευκρίνιση επί της διακήρυξης του έργου σχετικά με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

Σχετικά με το άρθρο 15.1 της διακήρυξης του έργου, διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.178,00 ΕΥΡΩ καθώς εκ παραδρομής αναφέρεται ότι δεν απαιτείται. (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΔΩ)

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ