ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Διακηρυξη Συνοπτικου (προχειρου) Δημοσιου Διαγωνισμου για την προμηθεια με τιτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ για χρονικο διαστημα ενος (1) ετους».

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος Β’), η παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε δικαιούχους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Ασφαλείας καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα παρεχόμενα είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 35113400-3, 18000000-9, 18141000-9, 18424300-0, 18141000-9, 33735100-2, 33733000-7, 42662100-5, 35113440-5, 18816000-2, 18830000-6, 18143000-3, 18441000-2, 18443340-1, 18318200-3, 18220000-7, 18333000-2, 18130000-9.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας των ειδών, όπως αυτές αναφέρονται στο έγγραφο της παρούσας Διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.396.90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.997,50€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, με τμηματική παραγγελία - παραλαβή των ειδών ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ