ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 557/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω6ΝΦΩΞΚ-Π8Β), προκηρύσσει τον κάτωθι Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό (άρθρο 27 του ν. 4412/16): «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER)», διάρκειας δύο (2) ετών.

ΑΡΧΕΙΑ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ