Διακηρυξη υπηρεσιας με τιτλο «Υπηρεσιες συντηρησης πρασινου», αρ. μελετης 27/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Για Διακήρυξη υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου (2018)», αρ.μελ.υπηρ. 27/2018, προϋπολογισμού 235.710,79€, (ευρώ) με το Φ.Π.Α.

ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕ:

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω υπηρεσίας.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ