Διακηρυξη: Προμηθεια μηχανηματος εκσκαφεα - φορτωτη

Για την “Προμήθεια μηχανιματος εκσκαφέα φορτωτή”, δαπάνης 65.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, οίτοι συνολικής δαπάνης 80.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με CPV 34144710-8 και κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΧΕΙΑ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ