Συνεδριαση της Οικονομικης Επιτροπης Δημου Παλληνης την Τριτη 24 Νοεμβριου 2017

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 • Λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
 • Λήψη απόφασης για έγκριση αιτήματος του προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, για χορήγηση 15νθήμερης παράτασης υποβολής συμπληρωματικού δικαιολογητικού κατακύρωσης.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού», αρ. μελ. 06/2017
 • Λήψη απόφασης για έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης (2017)».
 • Λήψη απόφασης για έγκριση κατακύρωσης αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. Δ.Ε. Ανθούσας (2017)».
 • Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών κ.λπ. Δ.Ε. Γέρακα -Παλλήνης-Ανθούσας (2017)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων αυτοκινήτων – μηχανημάτων έργου- μοτοποδηλάτων) έτους 2018 και επαναπροκήρυξη του ως άνω αναφερόμενου διαγωνισμού.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικά κατακύρωσης για την ανάδειξη προμηθευτή με τίτλο «Προμήθεια και παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους, μόνο για τα είδη Αρτοποιείου για το Φορέα «ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης»
 • Λήψη απόφασης για έγκριση του από 27-10-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού εθνικού διαγωνισμού με τίτλο: «Αμοιβή για την Α. Παραγωγή –εκτύπωση- εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης, Β. Αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου, Γ. Αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών courier)
 • Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων γειτονιών Γαργηττού Ι και Γαργηττού ΙΙ Δημοτικής Ενότητας Γέρακα (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ)»
 • Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου ΚΟΚΟΤΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για έξοδα και έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από Κτηματολογικά Γραφεία.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για το έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών εξαρτημάτων άρδευσης (2017) αρ. μελ. 48/17.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους 83 /2017 υπηρεσίας, και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης με τίτλο «Επισκευή οχημάτων».
 • Λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Αναγόμωση και Συντήρηση Πυροσβεστήρων»
 • Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πίστωσης και έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου (Ε΄ΔΙΜΗΝΟ) 2017.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως του Αναστασίου Καλλιμάνη κατά του Δήμου, (δικάσιμος:8-1-2018)  και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου και την έγκριση  εκπροσώπησης του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση IKA ETAM Αγίας Παρασκευής κατά του Δήμου Παλλήνης και έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για αμοιβή του δικηγόρου.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 31ο Τριμελές) κατά τη συζήτηση της προσφυγής της εταιρείας «A. & E. Παπανικολάου ΟΕ» κατά του Δήμου Παλλήνης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του δικηγόρου.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών [Β’ Τμήμα - Ακυρωτικό], στην υπόθεση Κύπι Γιουλιάν κατά του Δήμου Παλλήνης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του δικηγόρου.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση Πρινιωτάκης Εμμανουήλ κατά του Δήμου Παλλήνης και λοιπών και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του δικηγόρου.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση Σταυρόπουλος Κοραής Λεωνίδας κατά του Δήμου Παλλήνης και λοιπών και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή του δικηγόρου.
 • Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί αιτήματος της Ταμειακής Υπηρεσίας με θέμα: «Αποσβεστική προθεσμία και παραγραφή εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 9 Ν. 1337/1983» και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για αμοιβή του δικηγόρου.
 • Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση Κύρογλου και Παπανδρέου κατά Δήμου Παλλήνης.
 • Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση Κουτρουμάνη και λοιπών κατά Δήμου Παλλήνης.
 • Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση Κατσιαούνου και λοιπών κατά Δήμου Παλλήνης.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Σολιδάκη.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Καρανίκα.

 

Γέρακας, 10-11-2017

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Ζούτσος 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ