Προσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης, τη Δευτερα 10 Απριλιου 2017

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε ΕΚΤΑΚΤΗ  δημόσια συνεδρίαση - εκ του λόγου ότι η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών με το υπ΄αριθμ. πρώτ. 14611/07-04-2017 έγγραφό της μας αιτήθηκε Έκτακτη Οικονομική Επιτροπή για έγκριση πραγματοποίησης δαπανών λόγω: α) αναμορφώσεων των δαπανών

 

αντιμισθίας Αντιδημάρχων-Προέδρου Δ.Σ., που ορίστηκαν με την αριθ.8446/1-3-2017 απόφαση Δημάρχου και την αριθ.50/2017 απόφαση Δ.Σ.

 

για να αποφευχθεί η καθυστέρηση  καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ και κατά συνέπεια η επιβολή προστίμου για το Δήμο.

 

β) υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν κατά το μήνα Μάρτιο από το μόνιμο, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ  προσωπικό του Δήμου και Ληξιαρχείου μηνός Απριλίου

 

για τις οποίες επιβάλλεται η έγκυρη  καταβολή εισφορών στο ΙΚΑ ώστε να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου.

 

 

γ) δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ που θα προσληφθεί για τη Δομή "Πράξη Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης" 

 

με Κωδικό ΟΠΣ 5002601 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020

 

 

 

 

 

 

δ) δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλου λόγω μετάταξης σε ανώτερο κλάδο

 

 

 

 

 

 

ε) εργοδοτικών εισφορών παρελθόντων ετών πρόσθετης ειδικής εισφοράς ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (ΕΤΕΑΠ) μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας Καθαριότητας –

στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 10η Απριλίου  2017, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών αντιμισθίας Αντιδημάρχων – Προέδρου Δ.Σ. Μόνιμης υπαλλήλου λόγω μετάταξης σε ανώτερο κλάδο, δαπανών προσωπικού ΙΔΟΧ στην Πράξη Κέντρο Κοινότητας, Υπερωριών.

 

                     

Γέρακας,  07-04-2017

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ