Προσκληση σε συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης, την Τεταρτη 14 Δεκεμβριου 2016

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα – Ιθάκης 12 Δ.Ε. Γέρακα– Δήμου Παλλήνης, την 14η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ημέρα της εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗκαι ώρα 15:00, για τα θέματα που ως κάτωθι αναφέρονται:

 

1.

Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης έτους 2016.

2.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016.

3.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2017.

4.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης του Ο.Π.Δ. Δήμου Παλλήνης έτους 2017.

5.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση της υπ΄αριθμ. 032/2016 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Ανακατασκευή αύλειου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης».

6.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: « Τσιμεντόστρωση παρόδιου τμήματος οδού Ορφέως Δ.Ε. Παλλήνης».

7.

Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κήρυξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».

8.

Λήψη απόφασης για καταβολή Δ’ δόσης Χρηματοδότησης Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης για το έτος 2016.

9.

Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για Προμήθειες, Υπηρεσίες και έργα έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

10.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.- Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Είδη Α.Ε.», ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΜΕ ΤΊΤΛΟ: «Υπηρεσία για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων».

11.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία «VIANETΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ- Πινακίδες Υλικά Σήμανσης διαγραμμίσεις, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, ονοματοθεσίας οδών κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα (2016» και ειδικότερα της ομάδας Α7.

12.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για [παροχή γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό – υπόθεση ΛΕΛΟΥΔΑ ΓΡΙΒΑ.

13.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αιτήσεως των Χρήστου Κωστόπουλου και Θεοδώρας συζύγου Χρήστου Κωστόπουλου κατά του Δήμου Παλλήνης (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων).

14.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών έτους 2016.

Γέρακας,  09-12-2016

Ο  Πρόεδρος

 

 

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ