Ανακοινωσεις

Συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιθάκης 12, την 25η ΙΟΥΛΙΟΥ, του έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 25η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)

στις 25 ΙΟΥΛΙΟΥ, του έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ: ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η Επούλωση λακκουβών της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ του Δήμου Παλλήνης, όπου υπάρχουν τοπικές φθορές του οδοστρώματος από εργασίες Ο.Κ.Ω, από τη διέλευση βαρέων οχημάτων, ή φυσικά αίτια κλπ.

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Ο∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η χάραξη, διάνοιξη, διαµόρφωση, και ασφαλτόστρωση επιλεγµένων οδών στις πολεοδοµικές ενότητες της ∆ηµοτικής ενότητας Παλλήνης του ∆ήµου µας «ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ» και «ΜΠΑΛΑΝΑ», καθώς και οι εκσκαφές που θα απαιτηθούν για την κατασκευή ή µεταφορά τµηµάτων του δικτύου ύδρευσης.

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Δήμος Παλλήνης: Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιού για την δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου.

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του Υποέργου «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης» (2η Δομή), της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Παλλήνης», στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» στο Δήμο Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα… (δείτε τα συνημμένα έντυπα).

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η κατασκευή των έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης.

Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών, έτσι ώστε αυτοί να αποτελούν πόλο έλξης και συγκέντρωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, με στόχο τόσο την ανάπτυξη του αθλητισμού όσο και την αναψυχή, προσφέροντας, όσο το δυνατόν, υψηλής ποιότητας παροχή εξυπηρέτησης.

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην συντήρηση και επισκευή τμημάτων οδών σε διάφορες πολεοδομικές ενότητες της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης. Συγκεκριμένα θα συντηρηθούν και θα επισκευαστούν τμήματα οδών όπως αναφέρονται παρακάτω καθώς και προσαρμογές αυτών:

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες, που θα απαιτηθούν προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες, που υπέστη από πυρκαγιά, τμήμα του κτηρίου, επί της οδού Ιθάκης 12 στο Γέρακα, όπου στεγάζεται το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.

 

Στο εν λόγω κτήριο, το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η εστία της οποίας εντοπίστηκε στο ισόγειο του νοτίου τμήματος του κτηρίου, και συγκεκριμένα στο φουαγιέ της αίθουσας, που φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.  

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Η Διεύθυνση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Παλλήνης, εύχεται σε όλους τους εθελοντές εκπαιδευτικούς ,τους μαθητές ,και τους γονείς τους, καλό καλοκαίρι και χαρούμενες διακοπές. Ταυτόχρονα θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα παρακάτω:

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017